Špecialista pre banskú mechanizáciu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre banskú mechanizáciu vypracováva koncepcie na využívanie banskej mechanizácie v banských prevádzkach, metodicky riadi a kontroluje jej využitie v banských podmienkach. Komunikuje s útvarmi banskej výroby pri nasadzovaní techniky do prevádzky a vyhodnocuje efektívnosť jej využívania.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2146005 - Špecialista pre banskú mechanizáciu
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
7
strojné mechanizmy
7
jednotlivé časti motorových vozidiel
7
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
7
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
7
technológia práce vodiča banských mechanizmov
6
metódy ošetrovania a údržby motorov
6
zásady vedenia technickej dokumentácie
6
technológia opráv a nastavovania motorov
6
technológie hlbinného dobývania a razenia
5
technológia práce vodiča pásových strojov a dopravníkov
5
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zabezpečovanie prevádzky, opráv a údržby mechanizmov a strojných zariadení v hlbinných baniach
7
zabezpečovanie spolupráce s odbornými orgánmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce
7
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny pri lomovej ťažbe úžitkových nerastov, dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
7
metodické riadenie a tvorba koncepcií pri nasadzovaní banskej techniky, resp. mechanizácie do banskej prevádzky
7
údržba, opravy a generálne opravy banských strojov a zariadení, ošetrovanie a opravy dobývacieho náradia
7
vypracovávanie a prerokovávanie prípravných dokumentácií a projektov banských stavieb a technologických zariadení vrátane ich prerokovania s príslušnými orgánmi a organizáciami
6
obsluha banských raziacich, dobývacích, hĺbiacich a nakladacích strojov a dopravných zariadení
6
kontrola technického stavu banských zariadení
6
ošetrovanie a údržba kolesového nakladača v baníctve
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa