Špecialista pre banskú mechanizáciu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre banskú mechanizáciu

Špecialista pre banskú mechanizáciu vypracováva koncepcie na využívanie banskej mechanizácie v banských prevádzkach, metodicky riadi a kontroluje jej využitie v banských podmienkach. Komunikuje s útvarmi banskej výroby pri nasadzovaní techniky do prevádzky a vyhodnocuje efektívnosť jej využívania.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146005 - Špecialista pre banskú mechanizáciu
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Banský špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 7 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 7 jednotlivé časti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 7 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 7 zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
 • stupeň EKR 6 technológia práce vodiča banských mechanizmov
 • stupeň EKR 6 metódy ošetrovania a údržby motorov
 • stupeň EKR 6 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 technológia opráv a nastavovania motorov
 • stupeň EKR 5 technológie hlbinného dobývania a razenia
 • stupeň EKR 5 technológia práce vodiča pásových strojov a dopravníkov
 • stupeň EKR 5 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie prevádzky, opráv a údržby mechanizmov a strojných zariadení v hlbinných baniach
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie spolupráce s odbornými orgánmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny pri lomovej ťažbe úžitkových nerastov, dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie a tvorba koncepcií pri nasadzovaní banskej techniky, resp. mechanizácie do banskej prevádzky
 • stupeň EKR 7 údržba, opravy a generálne opravy banských strojov a zariadení, ošetrovanie a opravy dobývacieho náradia
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie a prerokovávanie prípravných dokumentácií a projektov banských stavieb a technologických zariadení vrátane ich prerokovania s príslušnými orgánmi a organizáciami
 • stupeň EKR 6 obsluha banských raziacich, dobývacích, hĺbiacich a nakladacích strojov a dopravných zariadení
 • stupeň EKR 6 kontrola technického stavu banských zariadení
 • stupeň EKR 5 ošetrovanie a údržba kolesového nakladača v baníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie