Rušňovodič v železničnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Rušňovodič v železničnej doprave

Rušňovodič v železničnej doprave riadi a obsluhuje hnacie dráhové vozidlo na železničnej dráhe v zmysle príslušných dopravných predpisov a technologických postupov.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Strojvodca
Vodič HDV
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8311 - Rušňovodiči
SK ISCO-08 8311001 - Rušňovodič v železničnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Rušňovodič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
 • stupeň EKR 4 spôsoby riadenia a údržby elektrického hnacieho vozidla na celoštátnej či regionálnej dráhe
 • stupeň EKR 4 návesti a výhybky
 • stupeň EKR 4 železničný posun
 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 4 zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zliav
 • stupeň EKR 4 spôsoby riadenia a údržby elektrického hnacieho vozidla na vlečke
 • stupeň EKR 3 dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 riadenie elektrických a motorových hnacích vozidiel na železnici
 • stupeň EKR 4 orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a technickej dokumentácií železničných vozidiel
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a požiarnej ochrany v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 orientácia v informačných systémoch v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii vlakových súprav
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii a v základných informáciách železničnej dopravy
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie železničných hnacích vozidiel

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie hnacieho železničného vozidla elektrickej alebo motorovej trakcie na železničnej dráhe (rušňovodič) podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (§ 2 ods. 4)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie