Banský špecialista projektant

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Banský špecialista projektant vypracováva projekty alebo vykonáva projektové práce pre banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Spracováva plány prípravy, otvárky a dobývania a spolupracuje so štátnou banskou správou pri povoľovaní týchto činností.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 2 ods. 6).
ISCO-08
2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2146004 - Banský špecialista projektant
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
tímová práca
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
7
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
7
technológie hlbinného dobývania a razenia
7
technológia povrchového dobývania
7
technológie trhacích prác
7
banské projektovanie
7
trhacie práce v baniach
7
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
7
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
7
banská degazácia a klimatizácia
7
protiprietržová ochrana v baniach
7
metódy ťažby a úpravy ropy a zemného plynu
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
7
zásady vedenia technickej dokumentácie
7
vplyvy poddolovania
7
metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
7
metódy likvidácie baní
7
ekonomika a riadenie v baníctve
7
technológia vrtných prác
7
geoinformatika
7
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
7
hygiena pri práci
6
pracovné prostredie a pracovné podmienky
6
indikačná a detekčná technika
6
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
6
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
6
doprava v podzemí a na povrchu
6
druhy a vlastnosti betónu
5
železobetónové dielce
5
technológia výroby a montáže železobetónových výstuží
5
technológia betónovania
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovávanie projektov a koncepcií vetrania bane
7
navrhovanie optimálnych plánov otvárky, prípravy a dobývania ložiska
7
vypracovávanie technických projektov a postupov v prostredí hlbinných baní
7
projektovanie banských činností a povrchových stavieb z hľadiska ochrany proti otrasom a ďalším geomechanickým javom
7
operatívna úprava technologických postupov pre razenie
Špecifikácia:
a pre iné banské činnosti
7
navrhovanie odpisov alebo prevodov zásob nerastov do nebilančných zásob
7
spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
7
schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie baní
7
vyhotovovanie technologických postupov a pracovných postupov na jednotlivé banské činnosti
7
vyhotovovanie prevádzkovej dokumentácie pre povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
7
vypracovávanie projektov degazácie a klimatizácie, programov degazácie a degazačných rozváh bane
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 4a ods. 1)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)