Banský špecialista projektant

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Banský špecialista projektant

Banský špecialista projektant vypracováva projekty alebo vykonáva projektové práce pre banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Spracováva plány prípravy, otvárky a dobývania a spolupracuje so štátnou banskou správou pri povoľovaní týchto činností.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 2 ods. 6).
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146004 - Banský špecialista projektant
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Banský špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 7 zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
 • stupeň EKR 7 technológie hlbinného dobývania a razenia
 • stupeň EKR 7 technológia povrchového dobývania
 • stupeň EKR 7 technológie trhacích prác
 • stupeň EKR 7 banské projektovanie
 • stupeň EKR 7 trhacie práce v baniach
 • stupeň EKR 7 protiprašná prevencia a ochrana v baniach
 • stupeň EKR 7 vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
 • stupeň EKR 7 banská degazácia a klimatizácia
 • stupeň EKR 7 protiprietržová ochrana v baniach
 • stupeň EKR 7 metódy ťažby a úpravy ropy a zemného plynu
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 vplyvy poddolovania
 • stupeň EKR 7 metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
 • stupeň EKR 7 metódy likvidácie baní
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v baníctve
 • stupeň EKR 7 technológia vrtných prác
 • stupeň EKR 7 geoinformatika
 • stupeň EKR 7 metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
 • stupeň EKR 6 hygiena pri práci
 • stupeň EKR 6 pracovné prostredie a pracovné podmienky
 • stupeň EKR 6 indikačná a detekčná technika
 • stupeň EKR 6 metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
 • stupeň EKR 6 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 6 doprava v podzemí a na povrchu
 • stupeň EKR 5 druhy a vlastnosti betónu
 • stupeň EKR 5 železobetónové dielce
 • stupeň EKR 5 technológia výroby a montáže železobetónových výstuží
 • stupeň EKR 4 technológia betónovania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vypracovávanie projektov a koncepcií vetrania bane
 • stupeň EKR 7 navrhovanie optimálnych plánov otvárky, prípravy a dobývania ložiska
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie technických projektov a postupov v prostredí hlbinných baní
 • stupeň EKR 7 projektovanie banských činností a povrchových stavieb z hľadiska ochrany proti otrasom a ďalším geomechanickým javom
 • stupeň EKR 7 operatívna úprava technologických postupov pre razenie
  Špecifikácia:
  a pre iné banské činnosti
 • stupeň EKR 7 navrhovanie odpisov alebo prevodov zásob nerastov do nebilančných zásob
 • stupeň EKR 7 spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie baní
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie technologických postupov a pracovných postupov na jednotlivé banské činnosti
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie prevádzkovej dokumentácie pre povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie projektov degazácie a klimatizácie, programov degazácie a degazačných rozváh bane

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 4a ods. 1)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie