Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)

Pracovník riadenia železničnej dopravy riadi a vykonáva posun v pridelenom obvode, vyvesuje a zvesuje vozne, obsluhuje koľajové brzdy a brzdy vozňov, zabezpečuje vozne proti pohybu. Zabezpečuje dopravnú cestu pre vlaky a posun, obsluhuje oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, oddielové návestidlá, vykonáva činnosti spojené s včasným a bezpečným spracovaním vlaku.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Dozorca dopravy na diaľkovo ovládanej trati
Dozorca výhybiek
Hlásničiar
Hradlár
Posunovač
Signalista
Vedúci posunu
Výhybkár
Závorár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8312 - Posunovači, signalisti, výhybkári
SK ISCO-08 8312001 - Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Železničiar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 návesti a výhybky
 • stupeň EKR 3 železničný posun
 • stupeň EKR 3 predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
 • stupeň EKR 3 zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
 • stupeň EKR 3 zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
 • stupeň EKR 3 dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti koľajových vozidiel
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha železničných návestí
  Špecifikácia:
  V pridelenom úseku.
 • stupeň EKR 3 obsluha železničných závor
  Špecifikácia:
  V pridelenom úseku.
 • stupeň EKR 3 obsluha železničných výhybiek
  Špecifikácia:
  V pridelenom úseku.
 • stupeň EKR 3 koordinácia vlakovej dopravy v stanici a v medzistaničnom úseku
 • stupeň EKR 3 koordinácia posunu vagónov
 • stupeň EKR 3 koordinácia prevádzky v pridelenom obvode siete ŽSR
 • stupeň EKR 3 vedenie dokumentácie prevádzky v pridelenom obvode siete železníc sr
 • stupeň EKR 3 orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
 • stupeň EKR 3 obsluha bŕzd železničných vozov
 • stupeň EKR 3 obsluha koľajových bŕzd
 • stupeň EKR 3 obsluha zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia v železničnej stanici
 • stupeň EKR 3 kontrola bezpečnosti vlakovej cesty
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie