Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník riadenia železničnej dopravy riadi a vykonáva posun v pridelenom obvode, vyvesuje a zvesuje vozne, obsluhuje koľajové brzdy a brzdy vozňov, zabezpečuje vozne proti pohybu. Zabezpečuje dopravnú cestu pre vlaky a posun, obsluhuje oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, oddielové návestidlá, vykonáva činnosti spojené s včasným a bezpečným spracovaním vlaku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Dozorca dopravy na diaľkovo ovládanej trati
Dozorca výhybiek
Hlásničiar
Hradlár
Posunovač
Signalista
Vedúci posunu
Výhybkár
Závorár
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8312 - Posunovači, signalisti, výhybkári
SK ISCO-08
8312001 - Pracovník riadenia železničnej dopravy (posunovač, signalista, výhybkár, dozorca výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Železničiar

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
návesti a výhybky
3
železničný posun
3
predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
3
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
3
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
3
dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
3
jednotlivé časti koľajových vozidiel
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha železničných návestí
Špecifikácia:
V pridelenom úseku.
3
obsluha železničných závor
Špecifikácia:
V pridelenom úseku.
3
obsluha železničných výhybiek
Špecifikácia:
V pridelenom úseku.
3
koordinácia vlakovej dopravy v stanici a v medzistaničnom úseku
3
koordinácia posunu vagónov
3
koordinácia prevádzky v pridelenom obvode siete ŽSR
3
vedenie dokumentácie prevádzky v pridelenom obvode siete železníc sr
3
orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
3
obsluha bŕzd železničných vozov
3
obsluha koľajových bŕzd
3
obsluha zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia v železničnej stanici
3
kontrola bezpečnosti vlakovej cesty
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.