Banský špecialista technológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Banský špecialista technológ pripravuje a kontroluje technologické postupy súvisiace s ťažbou nerastných surovín.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Technológ pre baňu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 2 ods. 6).
ISCO-08
2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2146003 - Banský špecialista technológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
7
metódy hodnotenia a riadenia rizík BOZP na stavbách
7
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
7
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
7
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
7
banská degazácia a klimatizácia
7
metódy koordinácie činností pri ťažbe
7
zásady vedenia technickej dokumentácie
7
vplyvy poddolovania
7
banské projektovanie
7
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
7
ekonomika a riadenie v baníctve
7
metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
7
metódy likvidácie baní
7
technológia ťažby a súvisiacich činností
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
6
hygiena pri práci
6
doprava v podzemí a na povrchu
6
banská geológia
6
banská geomechanika
6
banské záchranárstvo
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
navrhovanie odpisov alebo prevodov zásob nerastov do nebilančných zásob
7
stanovovanie a spracovávanie bezpečnostných opatrení pre práce v blízkosti nebezpečných a zvodnatených horizontov
7
spracovávanie dlhodobých výhľadov o možnostiach využívania nových technológií a postupov trhacích prác s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti pri ich vykonávaní
7
spracovávanie technologických postupov trhacích prác
7
navrhovanie a spracovávanie technologického vybavenia a jeho zaradenie na pracoviská banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
7
stanovovanie bezpečnostných zásad na vykonávanie trhacích prác
7
spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
7
stanovovanie opatrení smerujúcich k odstraňovaniu zistených rizík BOZP a hygieny práce
7
realizácia technologickej prípravy výroby
7
spolupráca pri stanovovaní a realizácii technologických zariadení vo výrobe a zavádzaní nových strojových zariadení v hlbinných baniach
7
schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie baní
7
vyhotovovanie plánu zabezpečovania alebo likvidácie bane
7
vyhotovovanie technologických postupov a pracovných postupov na jednotlivé banské činnosti
7
vyhotovovanie plánov využívania ložísk
7
spolupráca pri návrhu ťažobných metód, otvárania a dobývania ložiska
7
spracovanie plánov výroby v baníctve
7
navrhovanie optimálnych plánov otvárky, prípravy a dobývania ložiska
7
spracovávanie plánov a projektov protiotrasovej a protiprietržovej prevencie, vrátane návrhov prostriedkov ochrany
7
vyhotovovanie prevádzkovej dokumentácie pre povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)