Banský špecialista technológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Banský špecialista technológ

Banský špecialista technológ pripravuje a kontroluje technologické postupy súvisiace s ťažbou nerastných surovín.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Technológ pre baňu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 2 ods. 6).
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146003 - Banský špecialista technológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Banský špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 7 metódy hodnotenia a riadenia rizík BOZP na stavbách
 • stupeň EKR 7 zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
 • stupeň EKR 7 protiprašná prevencia a ochrana v baniach
 • stupeň EKR 7 vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
 • stupeň EKR 7 banská degazácia a klimatizácia
 • stupeň EKR 7 metódy koordinácie činností pri ťažbe
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 vplyvy poddolovania
 • stupeň EKR 7 banské projektovanie
 • stupeň EKR 7 metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v baníctve
 • stupeň EKR 7 metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
 • stupeň EKR 7 metódy likvidácie baní
 • stupeň EKR 7 technológia ťažby a súvisiacich činností
 • stupeň EKR 6 pracovné prostredie a pracovné podmienky
 • stupeň EKR 6 hygiena pri práci
 • stupeň EKR 6 doprava v podzemí a na povrchu
 • stupeň EKR 6 banská geológia
 • stupeň EKR 6 banská geomechanika
 • stupeň EKR 5 banské záchranárstvo

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 navrhovanie odpisov alebo prevodov zásob nerastov do nebilančných zásob
 • stupeň EKR 7 stanovovanie a spracovávanie bezpečnostných opatrení pre práce v blízkosti nebezpečných a zvodnatených horizontov
 • stupeň EKR 7 spracovávanie dlhodobých výhľadov o možnostiach využívania nových technológií a postupov trhacích prác s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti pri ich vykonávaní
 • stupeň EKR 7 spracovávanie technologických postupov trhacích prác
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a spracovávanie technologického vybavenia a jeho zaradenie na pracoviská banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
 • stupeň EKR 7 stanovovanie bezpečnostných zásad na vykonávanie trhacích prác
 • stupeň EKR 7 spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
 • stupeň EKR 7 stanovovanie opatrení smerujúcich k odstraňovaniu zistených rizík BOZP a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 realizácia technologickej prípravy výroby
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri stanovovaní a realizácii technologických zariadení vo výrobe a zavádzaní nových strojových zariadení v hlbinných baniach
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie baní
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie plánu zabezpečovania alebo likvidácie bane
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie technologických postupov a pracovných postupov na jednotlivé banské činnosti
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie plánov využívania ložísk
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri návrhu ťažobných metód, otvárania a dobývania ložiska
 • stupeň EKR 7 spracovanie plánov výroby v baníctve
 • stupeň EKR 7 navrhovanie optimálnych plánov otvárky, prípravy a dobývania ložiska
 • stupeň EKR 7 spracovávanie plánov a projektov protiotrasovej a protiprietržovej prevencie, vrátane návrhov prostriedkov ochrany
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie prevádzkovej dokumentácie pre povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie