Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy riadi vlakový personál, vyhotovuje a odovzdáva písomné príkazy pre rušňovodiča, riadi posun v železničných staniciach s rôznymi technologickými postupmi a pomermi. Zabezpečuje opatrenia pri mimoriadnych udalostiach vrátane zabezpečovania bezpečnosti železničnej prevádzky, prepravnej prehliadky a prehliadky vozňov, odovzdávky vozňov na vlečkách a v určených železničných staniciach. Spracováva prvotné podklady, evidenciu a obeh nákladných vozňov, vyhotovuje dopravné doklady na jazdu vlaku (správu o zostave vlaku, súpis vozidiel, správu o brzdení).
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Sprievodca nákladných vlakov
Vlakvedúci nákladných vlakov
Vlakvedúci vlakov nákladnej dopravy
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
Právny predpis:
Zákon č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene doplnení niektorých zákonov Vyhláška č.245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe
ISCO-08
8312 - Posunovači, signalisti, výhybkári
SK ISCO-08
8312003 - Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Železničiar

Kompetencie

rozhodovanie
V
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
3
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
3
predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
3
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
3
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
3
návesti a výhybky
3
železničný posun
3
podmienky prepravy nákladu na železnici
3
druhy dopravných dokladov na jazdu vlakov
Špecifikácia:
Správa o zostave vlaku, súpis vozidiel, správa o brzdení a pod.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha bŕzd železničných vozov
3
orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
3
vyhotovovanie podkladov pre jazdu vlakov
3
vedenie dokumentácie vlakových súprav
Špecifikácia:
Spracovávanie evidencie nákladných vozňov.
3
zvesovanie a rozvesovanie vozňov
3
kontrola voľnosti vlakovej cesty a sledovanie jazdy vlaku
3
zabezpečovanie vozňov proti ujdeniu
3
zadržiavanie spustených a odrazených vozňov
3
zabezpečovanie prepravnej prehliadky, prehliadky a odovzdávky vozňov
3
riadenie vlakového personálu
3
vyhotovovanie a odovzdávanie písomných príkazov pre rušňovodičov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.