Banský technik, mechanik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Banský technik, mechanik

Banský technik, mechanik priamo riadi a organizuje práce na zverenom úseku. Vykonáva zmeny a dodatky technologických postupov, vedie evidenciu strojných zariadení, výkonov mechanizmov a zodpovedá za materiálne zabezpečenie ich prevádzky.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Majster
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 3117004 - Banský technik, mechanik
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu Banský technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 hygiena pri práci
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 4 pracovné prostredie a pracovné podmienky
 • stupeň EKR 4 zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
 • stupeň EKR 4 technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 technológia opráv vrtných súprav
 • stupeň EKR 4 zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
 • stupeň EKR 4 automatizácia v baníctve
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v baníctve
 • stupeň EKR 4 metódy koordinácie činností pri ťažbe
 • stupeň EKR 4 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia technickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Orientácia v technickej dokumentácii.
 • stupeň EKR 4 doprava v podzemí a na povrchu
 • stupeň EKR 4 technológie hlbinného dobývania a razenia
 • stupeň EKR 4 technológia povrchového dobývania
 • stupeň EKR 4 indikačná a detekčná technika
 • stupeň EKR 4 vetranie v bani a protivýbuchová prevencia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 aplikácia výsledkov technického rozvoja banských strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
 • stupeň EKR 4 riadenie diaľkovej pásovej dopravy
 • stupeň EKR 4 riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku alebo v bani
 • stupeň EKR 4 riadenie opráv a údržby technických zariadení
  Špecifikácia:
  napr. veľkostrojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie