Banský technik, mechanik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Banský technik, mechanik priamo riadi a organizuje práce na zverenom úseku. Vykonáva zmeny a dodatky technologických postupov, vedie evidenciu strojných zariadení, výkonov mechanizmov a zodpovedá za materiálne zabezpečenie ich prevádzky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Majster
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08
3117004 - Banský technik, mechanik
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu
Banský technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hygiena pri práci
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4
pracovné prostredie a pracovné podmienky
4
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
4
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
4
technológia opráv vrtných súprav
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
4
automatizácia v baníctve
4
ekonomika a riadenie v baníctve
4
metódy koordinácie činností pri ťažbe
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
Špecifikácia:
Orientácia v technickej dokumentácii.
4
doprava v podzemí a na povrchu
4
technológie hlbinného dobývania a razenia
4
technológia povrchového dobývania
4
indikačná a detekčná technika
4
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia výsledkov technického rozvoja banských strojov a zariadení
4
spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
4
riadenie diaľkovej pásovej dopravy
4
riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku alebo v bani
4
riadenie opráv a údržby technických zariadení
Špecifikácia:
napr. veľkostrojov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa