Tranzitér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Tranzitér

Tranzitér vykonáva činnosti súvisiace so zostavou a súpisom vlaku. Spracováva náležitosti na bezpečný a včasný odchod vlaku s kontrolou správneho zostavenia vlaku a správne nastavenej brzdy. Vyhotovuje vlakovú dokumentáciu na jazdu vlaku (správu o zostave vlaku, súpis vozidiel, správu o brzdení a pod.) a vedie príslušnú prevádzkovú evidenciu.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Referent technickej kancelárie
Tranzitér prípravár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8312 - Posunovači, signalisti, výhybkári
SK ISCO-08 8312004 - Tranzitér
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Železničiar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
 • stupeň EKR 3 dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
 • stupeň EKR 3 štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 3 zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti prepravy nebezpečného nákladu
 • stupeň EKR 3 technológia prepravných činností
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 podmienky prepravy nákladu na železnici
 • stupeň EKR 3 informačné systémy v železničnej doprave
 • stupeň EKR 3 princípy tvorby a použitia grafikonu vlakovej dopravy
 • stupeň EKR 3 brzdové zariadenia
  Špecifikácia:
  Brzdové zariadenia železničných vozňov, metódy spracovávania výpočtov brzdiacich percent vlaku.
 • stupeň EKR 3 typy a technické parametre osobných a nákladných vozňov
 • stupeň EKR 3 zásady a pravidlá súpisu vlakových súprav

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vedenie dokumentácie železničnej prepravy
 • stupeň EKR 3 orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
 • stupeň EKR 3 používanie informačných systémov v železničnej doprave
 • stupeň EKR 3 preberanie a odovzdanie súpravy vlaku
 • stupeň EKR 3 spracovávanie výpočtov brzdiacich percent vlaku
 • stupeň EKR 3 vyhotovenie sprievodných listín nákladných železničných vozňov
 • stupeň EKR 3 kontrola správneho zostavenia nákladných vlakov
 • stupeň EKR 3 kontrola prepravy nebezpečného nákladu
 • stupeň EKR 3 prepravné prehliadky vozňov nákladných vlakov
 • stupeň EKR 3 vyhotovovanie podkladov na jazdu vlakov
  Špecifikácia:
  Správa o zostave vlaku, súpis vozidiel, správa o brzdení a pod.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie