Banský merač

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Banský merač

Banský merač vykonáva bansko-meračské práce za účelom správneho razenia banských diel a zodpovedá za správnosť a úplnosť jednotlivých meraní a častí bansko-meračskej dokumentácie pri razení a likvidácii banských diel a dobývaní nerastných surovín. Vedie príslušnú bansko-meračskú dokumentáciu, vrátane základných banských máp. Kontroluje body banských bodových polí.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
 • Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
a) u bansko-geologických a geodetických odboroch výkon tohto zamestnania vyžaduje minimálne jednoročnú prax v odbore banské meračstvo, b) u vysokoškolského vzdelania a úplného stredoškolského vzdelania bansko-meračského odboru výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiadnu odbornú prax
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146006 - Banský merač
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu Banský špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 banské meračstvo
 • stupeň EKR 4 technológie hlbinného dobývania a razenia
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia technickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  V baníctve.
 • stupeň EKR 4 technológia práce banského merača
  Špecifikácia:
  Znalosť jednotlivých druhov meračských prístrojov, pomôcok a meračských metód.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
 • stupeň EKR 4 technológia povrchového dobývania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
 • stupeň EKR 4 meranie a vykonávanie indikácie banských vetrov na banských pracoviskách v rámci vykonávania bansko meračských prác
 • stupeň EKR 4 meračské práce pri kontrole dodržiavania postupu banských diel v blízkosti ochranných pilierov, hraníc banského poľa, nebezpečných pásiem
 • stupeň EKR 4 meračské práce pri kontrole dodržiavania smeru, sklonu a kvality vykonaných prác v banských dielach
 • stupeň EKR 4 meračské práce v bani a na povrchu, povrchové situačné a výškové merania
 • stupeň EKR 4 orientácia v podkladoch a predpisoch na riadenie činnosti bansko-meračskej služby hlbinných a povrchových baní
 • stupeň EKR 4 spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Obvodným banským úradom.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie