Banský merač

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Banský merač vykonáva bansko-meračské práce za účelom správneho razenia banských diel a zodpovedá za správnosť a úplnosť jednotlivých meraní a častí bansko-meračskej dokumentácie pri razení a likvidácii banských diel a dobývaní nerastných surovín. Vedie príslušnú bansko-meračskú dokumentáciu, vrátane základných banských máp. Kontroluje body banských bodových polí.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
a) u bansko-geologických a geodetických odboroch výkon tohto zamestnania vyžaduje minimálne jednoročnú prax v odbore banské meračstvo, b) u vysokoškolského vzdelania a úplného stredoškolského vzdelania bansko-meračského odboru výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiadnu odbornú prax
ISCO-08
2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2146006 - Banský merač
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

Kompetencie

samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
banské meračstvo
4
technológie hlbinného dobývania a razenia
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
Špecifikácia:
V baníctve.
4
technológia práce banského merača
Špecifikácia:
Znalosť jednotlivých druhov meračských prístrojov, pomôcok a meračských metód.
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
4
technológia povrchového dobývania
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
4
meranie a vykonávanie indikácie banských vetrov na banských pracoviskách v rámci vykonávania bansko meračských prác
4
meračské práce pri kontrole dodržiavania postupu banských diel v blízkosti ochranných pilierov, hraníc banského poľa, nebezpečných pásiem
4
meračské práce pri kontrole dodržiavania smeru, sklonu a kvality vykonaných prác v banských dielach
4
meračské práce v bani a na povrchu, povrchové situačné a výškové merania
4
orientácia v podkladoch a predpisoch na riadenie činnosti bansko-meračskej služby hlbinných a povrchových baní
4
spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Obvodným banským úradom.