Operátor v železničnej doprave

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor v železničnej doprave vykonáva čiastkové prevádzkové a technické práce na zabezpečovanie prevádzky železničnej dopravy. Vedie operatívnu evidenciu a dopravnú dokumentáciu o pohybe vlakov a hnacích vozidiel v spolupráci s výpravcom a staničným dispečerom. Spracováva vstupné údaje pre informačné systémy železníc. Obsluhuje zariadenia na informovanie cestujúcej verejnosti, podáva ústne informácie o pohybe a meškaní vlakov a mimoriadnych udalostiach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Pracovník riadenia železničnej dopravy
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8312 - Posunovači, signalisti, výhybkári
SK ISCO-08
8312002 - Operátor v železničnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Železničiar

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
návesti a výhybky
4
predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
4
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
4
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
4
dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
4
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
4
podmienky prepravy osôb a nákladu na železnici
4
dopravná dokumentácia v železničnej doprave
4
informačné systémy v železničnej doprave
4
princípy tvorby a použitia grafikonu vlakovej dopravy
4
zásady prevádzky železničnej dopravy a prepravy
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie plnenia grafikonu
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v železničnej preprave
4
orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
4
sledovanie prevádzkovej situácie v pridelenom obvode siete ŽSR
4
podávanie informácií o pohybe a meškaní vlakov a mimoriadnych udalostiach
4
vedenie dopravnej dokumentácie v pridelenom obvode siete ŽSR
Špecifikácia:
Vedenie operatívnej evidencie a dopravnej dokumentácie o pohybe vlakov a hnacích vozidiel v spolupráci s výpravcom a staničným dispečerom.
4
používanie informačných systémov v železničnej doprave
4
obsluha oznamovacieho zariadenia v železničnej stanici
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.