Operátor v železničnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor v železničnej doprave

Operátor v železničnej doprave vykonáva čiastkové prevádzkové a technické práce na zabezpečovanie prevádzky železničnej dopravy. Vedie operatívnu evidenciu a dopravnú dokumentáciu o pohybe vlakov a hnacích vozidiel v spolupráci s výpravcom a staničným dispečerom. Spracováva vstupné údaje pre informačné systémy železníc. Obsluhuje zariadenia na informovanie cestujúcej verejnosti, podáva ústne informácie o pohybe a meškaní vlakov a mimoriadnych udalostiach.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Pracovník riadenia železničnej dopravy
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8312 - Posunovači, signalisti, výhybkári
SK ISCO-08 8312002 - Operátor v železničnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Železničiar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 návesti a výhybky
 • stupeň EKR 4 predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
 • stupeň EKR 4 zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
 • stupeň EKR 4 zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 4 podmienky prepravy osôb a nákladu na železnici
 • stupeň EKR 4 dopravná dokumentácia v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 informačné systémy v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby a použitia grafikonu vlakovej dopravy
 • stupeň EKR 4 zásady prevádzky železničnej dopravy a prepravy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie plnenia grafikonu
 • stupeň EKR 4 vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v železničnej preprave
 • stupeň EKR 4 orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
 • stupeň EKR 4 sledovanie prevádzkovej situácie v pridelenom obvode siete ŽSR
 • stupeň EKR 4 podávanie informácií o pohybe a meškaní vlakov a mimoriadnych udalostiach
 • stupeň EKR 4 vedenie dopravnej dokumentácie v pridelenom obvode siete ŽSR
  Špecifikácia:
  Vedenie operatívnej evidencie a dopravnej dokumentácie o pohybe vlakov a hnacích vozidiel v spolupráci s výpravcom a staničným dispečerom.
 • stupeň EKR 4 používanie informačných systémov v železničnej doprave
 • stupeň EKR 4 obsluha oznamovacieho zariadenia v železničnej stanici

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie