Vozmajster

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vozmajster vykonáva technické prehliadky koľajových vozidiel, kontrolu technického stavu pojazdu, nadstavby a technologických zariadení vozňov. Kontroluje uloženie a zabezpečenie nákladu a vykonáva bežné opravy vozňov (bez ich zvesenia).
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
Právny predpis:
Zákon č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene doplnení niektorých zákonov Vyhláška č.245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe
ISCO-08
8312 - Posunovači, signalisti, výhybkári
SK ISCO-08
8312005 - Vozmajster
Divízia SK NACE Rev. 2
Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Železničiar

Kompetencie

rozhodovanie
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
4
predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
4
dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
4
jednotlivé časti koľajových vozidiel
Špecifikácia:
Technická konštrukcia koľajových vozidiel - pojazd, nadstavba, ťahadlové, spriahadlové a brzdové zariadenia, diaľkové elektrické a pneumatické ovládanie zariadení vozňov, centrálny systém ovládania dverí a pod.
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti prepravy nebezpečného nákladu
Špecifikácia:
Vrátane spôsobov uloženia a zabezpečenia nebezpečného nákladu vo vlaku.
4
brzdové zariadenia
Špecifikácia:
Brzdové zariadenie železničných vozňov, technológia vykonávania skúšok brzdového zariadenia.
4
princípy tvorby a použitia grafikonu vlakovej dopravy
4
podmienky prepravy nákladu na železnici
Špecifikácia:
Vrátane spôsobov uloženia a zabezpečenia nákladu vo vlaku.
4
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
typy a technické parametre osobných a nákladných vozňov
4
postupy technických prehliadok vozňov
4
metódy diagnostiky porúch železničných vozňov a ich zariadení
4
metódy a princípy opráv železničných vozňov a ich zariadení
4
postupy evidencie zistených porúch a ich opráv
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
menšie opravy dráhových vozidiel, vrátane zoraďovania a nastavovania potrebných parametrov brzdových systémov
4
skúšky účinnosti brzdných systémov vlakov
4
spracovávanie výpočtov brzdiacich percent vlaku
4
spracovávanie komplexnej dokumentácie na bezpečný a včasný odjazd vlakov
4
orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
4
kontrola technického stavu železničných koľajových vozidiel
Špecifikácia:
Posudzovanie technického stavu jednotlivých častí vozidiel, napr. pojazdu, nadstavby, ťahadlových, spriahadlových a brzdových zariadení, diaľkového elektrického a pneumatického ovládania zariadení vozňov, centrálneho systému ovládania dverí a pod.
4
orientácia v normách a technickej dokumentácií železničných vozidiel
4
technické prehliadky železničných vozňov všetkých typov vo vnútroštátnej a medzinárodnej prevádzke
4
kontrola správneho zostavenia nákladných vlakov
4
kontrola prepravy nebezpečného nákladu
Špecifikácia:
Kontrola uloženia a zabezpečenia nebezpečného nákladu.
4
určovanie rozsahu poškodenia železničných vozňov a ich zariadení
4
bežné opravy železničných vozňov a ich zariadení
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.