Vozmajster

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vozmajster

Vozmajster vykonáva technické prehliadky koľajových vozidiel, kontrolu technického stavu pojazdu, nadstavby a technologických zariadení vozňov. Kontroluje uloženie a zabezpečenie nákladu a vykonáva bežné opravy vozňov (bez ich zvesenia).

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
Právny predpis:
Zákon č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene doplnení niektorých zákonov Vyhláška č.245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe
ISCO-08 8312 - Posunovači, signalisti, výhybkári
SK ISCO-08 8312005 - Vozmajster
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Železničiar

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
 • stupeň EKR 4 predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
 • stupeň EKR 4 dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
 • stupeň EKR 4 jednotlivé časti koľajových vozidiel
  Špecifikácia:
  Technická konštrukcia koľajových vozidiel - pojazd, nadstavba, ťahadlové, spriahadlové a brzdové zariadenia, diaľkové elektrické a pneumatické ovládanie zariadení vozňov, centrálny systém ovládania dverí a pod.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti prepravy nebezpečného nákladu
  Špecifikácia:
  Vrátane spôsobov uloženia a zabezpečenia nebezpečného nákladu vo vlaku.
 • stupeň EKR 4 brzdové zariadenia
  Špecifikácia:
  Brzdové zariadenie železničných vozňov, technológia vykonávania skúšok brzdového zariadenia.
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby a použitia grafikonu vlakovej dopravy
 • stupeň EKR 4 podmienky prepravy nákladu na železnici
  Špecifikácia:
  Vrátane spôsobov uloženia a zabezpečenia nákladu vo vlaku.
 • stupeň EKR 4 zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 typy a technické parametre osobných a nákladných vozňov
 • stupeň EKR 4 postupy technických prehliadok vozňov
 • stupeň EKR 4 metódy diagnostiky porúch železničných vozňov a ich zariadení
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy opráv železničných vozňov a ich zariadení
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie zistených porúch a ich opráv

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 menšie opravy dráhových vozidiel, vrátane zoraďovania a nastavovania potrebných parametrov brzdových systémov
 • stupeň EKR 4 skúšky účinnosti brzdných systémov vlakov
 • stupeň EKR 4 spracovávanie výpočtov brzdiacich percent vlaku
 • stupeň EKR 4 spracovávanie komplexnej dokumentácie na bezpečný a včasný odjazd vlakov
 • stupeň EKR 4 orientácia v železničnom grafikone a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
 • stupeň EKR 4 kontrola technického stavu železničných koľajových vozidiel
  Špecifikácia:
  Posudzovanie technického stavu jednotlivých častí vozidiel, napr. pojazdu, nadstavby, ťahadlových, spriahadlových a brzdových zariadení, diaľkového elektrického a pneumatického ovládania zariadení vozňov, centrálneho systému ovládania dverí a pod.
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a technickej dokumentácií železničných vozidiel
 • stupeň EKR 4 technické prehliadky železničných vozňov všetkých typov vo vnútroštátnej a medzinárodnej prevádzke
 • stupeň EKR 4 kontrola správneho zostavenia nákladných vlakov
 • stupeň EKR 4 kontrola prepravy nebezpečného nákladu
  Špecifikácia:
  Kontrola uloženia a zabezpečenia nebezpečného nákladu.
 • stupeň EKR 4 určovanie rozsahu poškodenia železničných vozňov a ich zariadení
 • stupeň EKR 4 bežné opravy železničných vozňov a ich zariadení
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie