Kormidelník člna

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Kormidelník člna

Kormidelník člna samostatne obsluhuje plavidlo bez vlastného pohonu, zabezpečuje nakládku a vykládku plavidla, jeho vyväzovanie v zostave plavidiel (konvoji) a k brehu. Vedie predpísanú dokumentáciu o prevádzke plavidla.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Vodca plavidla bez vlastného pohonu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 8350 - Posádky lodí a podobní pracovníci
SK ISCO-08 8350001 - Kormidelník člna
Divízia SK NACE Rev. 2 Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu Lodník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 spôsoby vedenia a obsluhy malých plavidiel
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy pre nakládku, vykládku a manipuláciu s prepravovaným tovarom v prístavoch
 • stupeň EKR 4 predpisy na prevádzku na vodných plochách
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 spôsoby obsluhy palubných, vyväzovacích a kotevných zariadení plavidla
 • stupeň EKR 4 spôsoby obsluhy technických pomôcok a prostriedkov pri prevádzke plavidla
 • stupeň EKR 4 pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
 • stupeň EKR 0 štandardizované postupy v rámci činnosti člena posádky plavidla
 • stupeň EKR 0 spôsoby obsluhy, údržby a opráv strojného vybavenia plavidiel
 • stupeň EKR 0 predpisy ustanovujúce vydávanie a interpretáciu svetelných a zvukových signálov a monitorovanie navigačných svetiel pri manévroch plavidla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie a obsluha malých plavidiel
  Špecifikácia:
  Kormidlovanie plavidla bez vlastného pohonu. Vedenie malého plavidla (záchranného člnu).
 • stupeň EKR 4 vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke plavidla
 • stupeň EKR 4 kontrola pripravenosti plavidla k riečnej plavbe, bezpečnosti cestujúcich, prepravovaného tovaru a záchranných a protipožiarnych vybavení
 • stupeň EKR 4 obsluha palubných zariadení a kotevných mechanizmov riečneho plavidla strednej triedy
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie a údržba plavidiel
 • stupeň EKR 4 vyväzovanie plavidiel, príprava kotiev a zaplietanie lán na plavidle
 • stupeň EKR 4 orientácia vo svetelnej a zvukovej signalizácii v lodnej doprave
 • stupeň EKR 4 prijímanie a odovzdávanie nákladu prepravovaného na plavidle
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie BOZP a PO

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie