Banský geológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Banský geológ

Banský geológ skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s vrchnou časťou zemskej kôry. Vykonáva geologicko-prieskumné a geologicko-výskumné činnosti v banských hlbinných, ako aj povrchových podmienkach rudných, nerudných a naftových ložísk. Stanovuje a upresňuje geologické pomery ložiska a vypočítava stav zásob.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146002 - Banský geológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu Banský špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 geomechanické javy v baniach
 • stupeň EKR 7 banská geológia
 • stupeň EKR 7 technológia vrtných prác
 • stupeň EKR 7 banská geomechanika
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 geológia
  Špecifikácia:
  Všeobecné poznatky z geológie.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 obsluha geologicko-prieskumných zariadení
 • stupeň EKR 7 vypĺňanie a vedenie požadovanej dokumentácie a evidencie
  Špecifikácia:
  Vrátane vedenia geologickej mapovej dokumentácie.
 • stupeň EKR 7 vyhotovovanie podkladov potrebných na spracovanie popisov geologických a úložných pomerov danej lokality či územia
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie spolupráce s odbornými orgánmi/útvarmi v oblasti geologického prieskumu
 • stupeň EKR 7 odber vzoriek z povrchových lomových a banských diel a príprava pre ďalšie spracovanie v geologickom prieskume
 • stupeň EKR 7 príprava a kompletizácia geologických podkladov na spracovanie strednodobého plánu a technických režimov
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov geologicko-prieskumných a sondážnych prác
  Špecifikácia:
  Vrátane geologicko-prieskumných výsledkov pri otvorení a dobývaní ložiska.
 • stupeň EKR 7 spracovanie podkladov na vykonávanie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
 • stupeň EKR 7 geologicko-prieskumné a sondážne práce
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a spresňovanie geologických pomerov ložiska, vrátane výpočtu zásob nerastov
 • stupeň EKR 7 vyvíjanie a spracovanie geologických a účelových máp
 • stupeň EKR 7 ložiskový geologický prieskum
 • stupeň EKR 7 geologický výskum
 • stupeň EKR 7 hydrogeologický prieskum
 • stupeň EKR 7 inžinierskogeologický prieskum
 • stupeň EKR 7 geologický prieskum životného prostredia
 • stupeň EKR 7 geochemické práce
 • stupeň EKR 7 geofyzikálne práce
 • stupeň EKR 7 príprava a kompletizácia geologických podkladov na spracovanie operatívnych plánov ťažby
 • stupeň EKR 7 odborné poradenstvo pri ťažbe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie