Banský geológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Banský geológ skúma a vyhodnocuje procesy a produkty späté s vrchnou časťou zemskej kôry. Vykonáva geologicko-prieskumné a geologicko-výskumné činnosti v banských hlbinných, ako aj povrchových podmienkach rudných, nerudných a naftových ložísk. Stanovuje a upresňuje geologické pomery ložiska a vypočítava stav zásob.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2146002 - Banský geológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
geomechanické javy v baniach
7
banská geológia
7
technológia vrtných prác
7
banská geomechanika
7
zásady vedenia technickej dokumentácie
7
geológia
Špecifikácia:
Všeobecné poznatky z geológie.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha geologicko-prieskumných zariadení
7
vypĺňanie a vedenie požadovanej dokumentácie a evidencie
Špecifikácia:
Vrátane vedenia geologickej mapovej dokumentácie.
7
vyhotovovanie podkladov potrebných na spracovanie popisov geologických a úložných pomerov danej lokality či územia
7
zabezpečovanie spolupráce s odbornými orgánmi/útvarmi v oblasti geologického prieskumu
7
odber vzoriek z povrchových lomových a banských diel a príprava pre ďalšie spracovanie v geologickom prieskume
7
príprava a kompletizácia geologických podkladov na spracovanie strednodobého plánu a technických režimov
7
vyhodnocovanie výsledkov geologicko-prieskumných a sondážnych prác
Špecifikácia:
Vrátane geologicko-prieskumných výsledkov pri otvorení a dobývaní ložiska.
7
spracovanie podkladov na vykonávanie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
7
geologicko-prieskumné a sondážne práce
7
vyhodnocovanie a spresňovanie geologických pomerov ložiska, vrátane výpočtu zásob nerastov
7
vyvíjanie a spracovanie geologických a účelových máp
7
ložiskový geologický prieskum
7
geologický výskum
7
hydrogeologický prieskum
7
inžinierskogeologický prieskum
7
geologický prieskum životného prostredia
7
geochemické práce
7
geofyzikálne práce
7
príprava a kompletizácia geologických podkladov na spracovanie operatívnych plánov ťažby
7
odborné poradenstvo pri ťažbe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
    viac...