Vodič osobného motorového vozidla

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vodič osobného motorového vozidla Vodič osobného motorového vozidla vedie vozidlo kategórie M1, projektované a konštruované na prepravu cestujúcich alebo tovaru, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča do hmotnosti 3,5 tony. Zabezpečuje bežnú údržbu vozidla, čerpanie pohonných hmôt/nabíjanie batérie, hlásenie porúch príslušnému pracovníkovi. Zodpovedá za čistotu osobného motorového vozidla a za hospodárnu manipuláciu so zverenou finančnou hotovosťou, napr. na nákup pohonných hmôt. Kontroluje a pripravuje vozidlo na bezpečnú prepravu. Vedie agendu písomných náležitostí dokladujúcich jazdy absolvované zvereným vozidlom v súlade s platnou legislatívou a vnútornými normami organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1684/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Osobný vodič
SK Vodič cestného motorového vozidla
SK Vodič dodávkového automobilu
Požadovaný stupeň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Prax zamestnanca s riadením osobného motorového vozidla v dĺžke 12 mesiacov je nevyhnutná, keďže vodič nesie zodpovednosť za osoby vo vozidle.
ISCO-08
8322
SK ISCO-08
8322001
ESCO
2818
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
8322001

Kompetencie

3
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Pri riadení vozidla.
Perspektíva: Budúca
2
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Denné záznamy, žiadanky, účtenky pre zhodnotenie spotreby PHM zvereného motorového vozidla vo vzťahu k normovanej spotrebe, prevádzkovým nákladom a technickému stavu.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby vedenia a údržby osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Vozidlo s max. 9 miestami na sedenie vrátane vodiča alebo dodávkový automobil s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady bezpečnej prevádzky osobného motorového vozidla
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
navigačné prístroje
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
podmienky prepravy osôb a batožiny
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Budúca
2
dopravné ukazovatele, tarify a pod.
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vyhodnocovanie údajov v prevádzke poskytovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Pri vedení vozidla.
Perspektíva: Budúca
3
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Vedenie agendy písomných náležitostí dokladujúcich jazdy absolvované zvereným vozidlom.
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Prevádzka a bežná údržba vozidla, nákup PHM, tovarov a služieb súvisiacich s jeho prevádzkou.
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: pri vedení vozidla
Perspektíva: Budúca
3
ovládanie navigačných prístrojov
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: pri riadení vozidla
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnom čase vodiča
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie osobných a malých dodávkových automobilov podľa požiadaviek cestujúcich alebo dodanie nákladu so sprievodnými dokumentmi, vrátane výberu tržieb a poplatkov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.