Vodič osobného motorového vozidla

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vodič osobného motorového vozidla

Vodič osobného motorového vozidla vedie vozidlo s max. 9 miestami na sedenie vrátane vodiča alebo dodávkový automobil s celkovou hmotnosťou do 3,5 t za účelom prepravy osôb alebo vecí. Vykonáva bežnú údržbu vozidla a vedie záznamy o jeho prevádzke. Hospodárne manipuluje s finančnou hotovosťou a prostriedkami zverenej kreditnej karty pri nákupe pohonných hmôt (PHM), tovarov a služieb súvisiacich s prevádzkou prideleného osobného motorového vozidla.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Osobný vodič
Vodič cestného motorového vozidla
Vodič dodávkového automobilu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8322 - Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov
SK ISCO-08 8322001 - Vodič osobného motorového vozidla
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Vodič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
 • stupeň EKR 3 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
  Špecifikácia:
  Denné záznamy, žiadanky, účtenky pre zhodnotenie spotreby PHM zvereného motorového vozidla vo vzťahu k normovanej spotrebe, prevádzkovým nákladom a technickému stavu.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
 • stupeň EKR 3 zásady poskytovania prvej pomoci
 • stupeň EKR 3 spôsoby vedenia a údržby osobných motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Vozidlo s max. 9 miestami na sedenie vrátane vodiča alebo dodávkový automobil s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.
 • stupeň EKR 3 podmienky prepravy osôb a batožiny
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 zásady bezpečnej prevádzky osobného motorového vozidla
 • stupeň EKR 3 dopravná geografia a navigačné prístroje

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 riadenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnej dobe vodiča
 • stupeň EKR 3 riadenie osobných a malých dodávkových automobilov podľa požiadaviek cestujúcich, alebo dodanie nákladu so sprievodnými dokumentmi, vrátane výberu tržieb a poplatkov
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technickej dokumentácii osobných motorových vozidiel
 • stupeň EKR 3 údržba osobných motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Prevádzka a bežná údržba vozidla, nákup PHM, tovarov a služieb súvisiacich s jeho prevádzkou.
 • stupeň EKR 3 vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke osobných motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Vedenie agendy písomných náležitostí dokladujúcich jazdy absolvované zvereným vozidlom.
 • stupeň EKR 3 kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
 • stupeň EKR 3 poskytovanie prvej pomoci
  Špecifikácia:
  V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie