Riadiaci pracovník (riaditeľ) obchodnej prevádzky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (riaditeľ) obchodnej prevádzky

Riadiaci pracovník (riaditeľ) obchodnej prevádzky vedie a zodpovedá za chod prevádzky. Plní stanovené ciele prostredníctvom delegovania úloh a zadaní pre určené tímy. Je expertom na vedenie a riadenie výkonnosti oddelenia a jednotlivcov. Podieľa sa na tvorbe stratégie pre zverenú prevádzku, zaisťuje jej implementáciu a realizáciu, vrátane kontroly dodržiavania rozpočtu. Pravidelne stanovuje ciele a hodnotí pokrok podriadených voči cieľom a plánom osobného rozvoja. Pravidelne informuje nadriadeného o výsledkoch. Spolupracuje so všetkými oddeleniami.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Riaditeľ prevádzky
Store manager
Vedúci obchodnej prevádzky
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 1420 - Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode
SK ISCO-08 1420000 - Riadiaci pracovník (manažér) obchodnej prevádzky
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s verejnosťou

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 prevádzka veľkoobchodu
 • stupeň EKR 4 postupy skladovania a ochrany tovaru
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 hygienické zásady v obchode
 • stupeň EKR 4 manažment
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 ekonómia
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 4 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 4 postupy finančného plánovania
 • stupeň EKR 4 postupy uzatvárania obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 4 stanovy a základné organizačné normy organizácie
 • stupeň EKR 4 prevádzka maloobchodu
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 4 psychológia predaja
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 postupy a metódy vedenia porád

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 profesionálne správanie sa v komunikácii so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 4 riadenie obchodných činností firmy
 • stupeň EKR 4 riadenie a koordinácia činnosti pracovníkov/tímov, vrátane spolupráce s ostatnými úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 4 reprezentácia spoločnosti na rokovaniach s dodávateľmi, obchodnými partnermi, zákazníkmi a pod.
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie a rozbor obchodnej činnosti podľa požadovaných kritérií v stanovených časových intervaloch
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v oblasti prevádzky obchodu
 • stupeň EKR 4 posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
 • stupeň EKR 4 zostavovanie plánov kontrol, plánu dlhodobých finančných zdrojov, peňažných tokov, vrátane rozpočtov
 • stupeň EKR 4 stanovovanie finančnej stratégie organizácie a riadenie finančných investícií
 • stupeň EKR 4 predkladanie návrhov opatrení na zlepšenie efektívnosti hospodárenia, dosiahnutia vyššej rentability a pod.
 • stupeň EKR 4 návrh opatrení na skvalitnenie systému vnútropodnikového riadenia
 • stupeň EKR 4 vypracovanie cenových/obchodných koncepcií organizácie
 • stupeň EKR 4 spracovanie koncepcií spolupráce s inými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 4 tvorba a spracovanie obchodných, marketingových koncepcií a prognóz
 • stupeň EKR 4 tvorba cieľov a koncepcie kvality v organizácii, vrátane kontroly ich plnenia
 • stupeň EKR 4 spracovanie metodických postupov, vrátane návrhu zmien štandardných postupov v oblasti zákazníckeho servisu
 • stupeň EKR 4 stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality
 • stupeň EKR 4 plánovanie druhu a množstva tovaru pre predajňu podľa predpokladaného predaja
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie návrhov a čiastkových opatrení na zamedzenie vzniku reklamácií
 • stupeň EKR 4 sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a kontrola plnenia plánu organizácie v rámci jej riadenia
 • stupeň EKR 4 posudzovanie efektívnosti hospodárenia útvaru prevádzky a údržby, kontrola a hodnotenie výsledkov práce v rámci jej riadenia
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a kontrola dodržiavania vnútorných procesov a vnútropodnikových predpisov
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a rozhodovanie o obchodnej a marketingovej politike
 • stupeň EKR 4 posudzovanie ponúk jednotlivých dodávateľov podľa stanovených kritérií (úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, spôsob dopravy, dodacie lehoty atď.)
  Špecifikácia:
  úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, spôsob dopravy, dodacie lehoty atď.
 • stupeň EKR 4 stanovovanie prevádzkových štandardov na poskytovanie služieb zákazníkom
 • stupeň EKR 4 stanovovanie rozvojových plánov zamestnancov na zabezpečenie zvyšovania výkonnosti
 • stupeň EKR 4 riešenie reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 4 stanovovanie denných zákazníckych obratov a ich vyhodnocovanie
 • stupeň EKR 4 aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie obrátky zásob a nastavovanie optimalizácie
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia záručných lehôt
 • stupeň EKR 4 kontrola a zisťovanie neznámych strát na prevádzke
 • stupeň EKR 4 kontrola toku hotovosti a cenín na prevádzke
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania plánu inventúr
 • stupeň EKR 4 odhad tržieb za stanovené obdobie
 • stupeň EKR 4 výber zamestnancov do tímu
 • stupeň EKR 4 hodnotenie výkonov zamestnancov, príprava podkladov na odmeňovanie
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie