Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov

Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov riadi, kontroluje a metodicky podporuje procesy zamerané na zlepšovanie kvality poskytovaných služieb zákazníkom. Organizuje a koordinuje tvorbu, realizáciu a vyhodnocovanie koncepcie rozvoja zákazníckeho servisu a poskytovanie služieb zákazníkom. Podieľa sa na zvyšovaní podielu cieľových zákazníkov a zabezpečovaní predajných výsledkov. Sleduje úroveň zákazníckeho servisu na celej prevádzke. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených a kontroluje dodržiavanie právnych predpisov, interných noriem a etických zásad.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Customer Service Manager
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 1222 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti reklamy a styku s verejnosťou
SK ISCO-08 1222002 - Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Manažér v oblasti obchodu, marketingu, styku s verejnosťou

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 psychológia predaja
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 4 ekonómia
 • stupeň EKR 4 manažment
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 typy spotrebiteľských služieb
 • stupeň EKR 4 etika obchodu a poradenstva
 • stupeň EKR 4 trh, jeho subjekty a ich správanie
 • stupeň EKR 4 public relation
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 postupy skladovania a ochrany tovaru
 • stupeň EKR 3 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 4 princípy, metódy a postupy využívania big data management
 • stupeň EKR 4 princípy, metódy a postupy využívania business process management

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 riadenie činnosti zvereného úseku (odbytu)
 • stupeň EKR 4 samostatný predaj tovaru zákazníkom priamo v prevádzkovej predajni, ale aj predaj na základe prijatých objednávok od zákazníkov, vrátane objednávok zo zahraničia
 • stupeň EKR 4 poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov na tvorbu a aktualizáciu ponuky
 • stupeň EKR 4 spracovávanie výsledkov jednotlivých výskumov
 • stupeň EKR 4 reprezentácia spoločnosti na rokovaniach s dodávateľmi, obchodnými partnermi, zákazníkmi a pod.
 • stupeň EKR 4 analýza procesov zákazníckeho servisu a návrh optimálneho riešenia
 • stupeň EKR 4 aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 analýza potrieb zákazníka
 • stupeň EKR 4 empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
 • stupeň EKR 4 sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov
 • stupeň EKR 4 aktívny kontakt a starostlivosť o zákazníkov, sledovanie plnenia zmluvných podmienok
 • stupeň EKR 4 predaj ponúkaných služieb, vrátane ich kombinácií podľa požiadaviek zákazníka
 • stupeň EKR 4 spoločenské a profesionálne vystupovanie v styku so zákazníkmi a obchodnými partnermi
 • stupeň EKR 4 Sledovanie spokojnosti zákazníkov s kvalitou vykonávaných činnosti, produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 vybavovanie reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 4 vedenie tímu operátorov zákazníckeho servisu, ich nábor, zaučenie, školenie a motivovanie
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri spracovaní ponúk produktov a služieb zákazníckeho servisu a pri vypracovaní zmlúv
 • stupeň EKR 3 plánovanie druhu a množstva tovaru objednávaného do predajne podľa predpokladaného odbytu
 • stupeň EKR 3 vyhodnocovanie a rozbor obchodnej činnosti podľa požadovaných kritérií v stanovených časových intervaloch
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie spokojnosti zákazníkov, návrh a realizácia nápravných opatrení
 • stupeň EKR 4 vytváranie koncepcie rozvoja zákazníckeho servisu a dohľad nad jej realizáciou
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie plnenia koncepcie rozvoja zákazníckeho servisu, navrhovanie optimalizácie
 • stupeň EKR 4 aktívne vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov
 • stupeň EKR 4 koučovanie zamestnancov prevádzky, poskytovanie spätnej väzby a návrhov na zlepšenia
 • stupeň EKR 4 stanovovanie obchodných cieľov pre zamestnancov prevádzky
 • stupeň EKR 4 kontrola uloženia tovaru na pultoch a správnosti ich cien
 • stupeň EKR 4 realizácia obchôdzok po prevádzke a vyhodnocovanie zistení na mieste
 • stupeň EKR 4 vytváranie motivačných plánov pre zamestnancov prevádzky
 • stupeň EKR 4 hodnotenie výkonov zamestnancov, príprava podkladov na odmeňovanie
 • stupeň EKR 4 výber zamestnancov do tímu
 • stupeň EKR 4 využívanie dátových záznamov o zákazníkoch
 • stupeň EKR 4 využívanie nástrojov online analytík
 • stupeň EKR 4 používanie nástrojov big data management (BDM)
 • stupeň EKR 4 používanie nástrojov business process management (BPM)
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o poučení o práci s elektronickými registračnými pokladnicami v zmysle vyhlášky MF SR č.55/94 Z.z., vyhlášky MF SR č.59/95 Z.z. a vyhlášky MF SR č.353/96 Z.z.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie