Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov navrhuje technológie procesu ťažby uhľovodíkov, sleduje, vyhodnocuje a v prípade potreby koriguje tento proces tak, aby boli zabezpečené požadované kvantitatívne a kvalitatívne parametre.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Inžinier technológ
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
ISCO-08
2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2146001 - Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba ropy a zemného plynu
Iná ťažba a dobývanie
Príslušnosť k povolaniu
Banský špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy koordinácie činností pri ťažbe
7
banská geológia
7
ekonomika a riadenie v baníctve
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
7
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Špecifikácia:
Stroje a zariadenia pre ťažbu uhľovodíkov.
7
zásady vedenia technickej dokumentácie
7
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
metódy ťažby a úpravy ropy a zemného plynu
7
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
navrhovanie optimálneho využitia ložiska a technologického zariadenia
7
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie v baníctve
Špecifikácia:
Vrátane určovania spôsobu vedenia a uloženia dokumentácie, záznamov a kníh.
7
spracovanie pokynov a požiadaviek pre pracovníkov obsluhy zariadenia na jeho prevádzkovanie, ako aj na zmenu v spôsobe prevádzkovania zariadenia
7
určenie príčiny poruchy zariadení na základe vyhodnotenia údajov od pracovníkov obsluhy, dispečingu a dodatočných zdrojov
7
operatívna úprava technologických postupov na zabezpečenie požadovaných parametrov pri ťažbe a úprave uhľovodíkov
7
spracovanie produkčných a technologických údajov ťažby, úpravy a dodávok do ucelených výkazov
7
spracovanie technologickej časti plánu banskej činnosti
7
príprava a kompletizácia podkladov na spracovanie plánu ťažby a nastavenia technických režimov
7
kontrola neoprávnených zásahov do technologických zariadení
7
vypracovanie plánov, prípadne dokumentácie týkajúcej sa banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
7
spolupráca a realizácia činností potrebných pri príprave a dobývaní vyhradených ložísk, zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácií banských diel a lomov, úprave a zušľachťovaní nerastov
7
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)