Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov

Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov navrhuje technológie procesu ťažby uhľovodíkov, sleduje, vyhodnocuje a v prípade potreby koriguje tento proces tak, aby boli zabezpečené požadované kvantitatívne a kvalitatívne parametre.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Inžinier technológ
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
ISCO-08 2146 - Špecialisti v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2146001 - Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba ropy a zemného plynu
Iná ťažba a dobývanie
Príslušnosť k povolaniu Banský špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy koordinácie činností pri ťažbe
 • stupeň EKR 7 banská geológia
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v baníctve
 • stupeň EKR 7 pracovné prostredie a pracovné podmienky
 • stupeň EKR 7 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia pre ťažbu uhľovodíkov.
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 metódy ťažby a úpravy ropy a zemného plynu
 • stupeň EKR 7 metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 navrhovanie optimálneho využitia ložiska a technologického zariadenia
 • stupeň EKR 7 vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie v baníctve
  Špecifikácia:
  Vrátane určovania spôsobu vedenia a uloženia dokumentácie, záznamov a kníh.
 • stupeň EKR 7 spracovanie pokynov a požiadaviek pre pracovníkov obsluhy zariadenia na jeho prevádzkovanie, ako aj na zmenu v spôsobe prevádzkovania zariadenia
 • stupeň EKR 7 určenie príčiny poruchy zariadení na základe vyhodnotenia údajov od pracovníkov obsluhy, dispečingu a dodatočných zdrojov
 • stupeň EKR 7 operatívna úprava technologických postupov na zabezpečenie požadovaných parametrov pri ťažbe a úprave uhľovodíkov
 • stupeň EKR 7 spracovanie produkčných a technologických údajov ťažby, úpravy a dodávok do ucelených výkazov
 • stupeň EKR 7 spracovanie technologickej časti plánu banskej činnosti
 • stupeň EKR 7 príprava a kompletizácia podkladov na spracovanie plánu ťažby a nastavenia technických režimov
 • stupeň EKR 7 kontrola neoprávnených zásahov do technologických zariadení
 • stupeň EKR 7 vypracovanie plánov, prípadne dokumentácie týkajúcej sa banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
 • stupeň EKR 7 spolupráca a realizácia činností potrebných pri príprave a dobývaní vyhradených ložísk, zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácií banských diel a lomov, úprave a zušľachťovaní nerastov
 • stupeň EKR 7 zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie