Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu

Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu vedie motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t za účelom prepravy tovaru. Nakladá a vykladá tovar, vypĺňa a spracováva doklady o prevzatí, nakládke a doručení tovaru objednávateľovi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8332 - Vodiči nákladných automobilov a kamiónov
SK ISCO-08 8332001 - Vodič nákladného motorového vozidla
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Vodič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy v oblasti premávky na pozemných komunikáciách
 • stupeň EKR 3 právne predpisy v oblasti pracovného času vodiča
  Špecifikácia:
  I v oblasti práce so záznamovým zariadením a kartou vodiča.
 • stupeň EKR 3 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 spôsoby vedenia a údržby nákladných motorových vozidiel a kamiónov
 • stupeň EKR 3 zásady bezpečnej prevádzky nákladných motorových vozidiel a kamiónov
 • stupeň EKR 3 podmienky prepravy tovaru v cestnej nákladnej doprave
  Špecifikácia:
  Vrátane zásad upevňovania nákladu na vozidle, návesových a prívesových súpravách.
 • stupeň EKR 3 zásady prepravy ADR a ATP
 • stupeň EKR 3 dopravná geografia a navigačné prístroje

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vedenie nákladných motorových vozidiel a kamiónov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnom čase vodiča
 • stupeň EKR 3 upevňovanie nákladu na vozidle, návesových a prívesových súpravách
 • stupeň EKR 3 údržba nákladných motorových vozidiel a kamiónov
  Špecifikácia:
  Prevádzka a bežná údržba vozidla, nákup PHM, tovarov a služieb súvisiacich s jeho prevádzkou.
 • stupeň EKR 3 vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke nákladných motorových vozidiel a kamiónov
 • stupeň EKR 3 kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
 • stupeň EKR 3 vedenie dokumentácie o preprave tovaru
  Špecifikácia:
  Vypĺňanie a spracovávanie dokladov o prevzatí, nakládke a doručení tovaru objednávateľovi (nákladný list CMR).
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
 • Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie