Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla vedie a obsluhuje zverené špeciálne vozidlo. Obsluhuje aj špeciálnu technológiu v zmysle príslušných legislatívnych predpisov na základe požadovaných a získaných odborných certifikátov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1676/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny C1+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Prípadné ďalšie certifikáty podľa druhu obsluhovanej špeciálnej techniky, ktorá je súčasťou obsluhovaného špeciálneho vozidla ako napríklad:
Tachografová karta vodiča podľa nariadenia (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Vodič musí mať znalosť o režime práce vodičov podľa nariadenia (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85, a zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.


Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Pri niektorých typoch vozidiel alebo typoch prepráv je potrebné poznať výnimky uvedené v príslušnej legislatíve.


Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

Doklady o spôsobilosti pre vozidlá zabezpečujúce prevádzku na dráhach podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32)

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)

Doklady o spôsobilosti pri preprave nebezpečných vecí (ADR osvedčenie o školení vodiča) podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny CE podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8332,8332
SK ISCO-08
8332002,8332004
ESCO
2825
SK NACE Rev. 2
A02,H49
CPA 2015
A02,H49
Príslušnosť k povolaniu
8332002,8332004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
špeciálne technické zariadenia a technológie v doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: V prípade tejto odbornej vedomosti je dôraz kladený predovšetkým na bezpečnú prevádzku uvedených zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady prepravy ADR a ATP
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
údržba a bežné opravy špeciálneho nákladného motorového vozidla a jeho nadstavby - technologických zariadení
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha pojazdných strojov a mechanizačných zariadení na vykonávanie údržby ciest, diaľnic, ich súčastí a príslušenstva
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie nákladných automobilov, špeciálnych cestných motorových vozidiel a cestných návesových ťahačov o rôznych hmotnostiach
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Jedná sa o automobily s celkovou hmotnosťou 3,5; 12; 16 a viac ton.
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie špeciálnych nákladných automobilov
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Vozidlo pojazdnej dielne, vozidlo odťahovej služby, koľajový adaptér, montážne vozidlo trakčného vedenia, pojazdný automobilový žeriav a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?