Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle

Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle sleduje priebeh výroby, operatívne koordinuje činnosti vykonávané v podzemí a v povrchovej prevádzke v celej organizácii. Do príchodu vedúceho likvidácie havárie plní jeho funkciu.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Dispečer
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3139 - Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení
SK ISCO-08 3139002 - Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Banský technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológie hlbinného dobývania a razenia
 • stupeň EKR 4 technológia povrchového dobývania
 • stupeň EKR 4 indikačná a detekčná technika
 • stupeň EKR 4 vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
 • stupeň EKR 4 metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
 • stupeň EKR 4 banské záchranárstvo
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 technológie trhacích prác
 • stupeň EKR 4 protiprašná prevencia a ochrana v baniach
 • stupeň EKR 4 banská degazácia a klimatizácia
 • stupeň EKR 4 protiprietržová ochrana v baniach
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 4 pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
 • stupeň EKR 4 hygiena pri práci
 • stupeň EKR 4 metódy koordinácie činností pri ťažbe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 organizovanie likvidácie havárie v bani a na povrchu
 • stupeň EKR 4 riadenie jednotlivých úsekov pri ťažbe úžitkových nerastov
 • stupeň EKR 4 koordinácia a riadenie prác v oblasti banskej degazácie a klimatizácie
 • stupeň EKR 4 organizovanie opráv a údržby technických zariadení v bani a na povrchu
 • stupeň EKR 4 riadenie prevádzky v úpravniach nerastných surovín
 • stupeň EKR 4 riadenie a organizácia prác revírnikov a majstrov vo vymedzenom technologickom úseku
 • stupeň EKR 4 riadenie činnosti protiotrasovej a protizáparovej prevencii v hlbinných baniach
 • stupeň EKR 4 riadenie prác pri realizácii vetrania a protivýbuchovej prevencie
 • stupeň EKR 4 dispečerské riadenie a koordinácia prác v ťažobnom priemysle
 • stupeň EKR 4 riadenie dopravy v bani a na povrchu
  Špecifikácia:
  Napr. pásovej, koľajovej, bezkoľajovej, lanovej.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho bane podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho lomu podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho pracovníka podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie