Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle sleduje priebeh výroby, operatívne koordinuje činnosti vykonávané v podzemí a v povrchovej prevádzke v celej organizácii. Do príchodu vedúceho likvidácie havárie plní jeho funkciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Dispečer
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3139 - Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení
SK ISCO-08
3139002 - Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Banský technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológie hlbinného dobývania a razenia
4
technológia povrchového dobývania
4
indikačná a detekčná technika
4
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
4
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
4
banské záchranárstvo
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
4
technológie trhacích prác
4
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
4
banská degazácia a klimatizácia
4
protiprietržová ochrana v baniach
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
4
hygiena pri práci
4
metódy koordinácie činností pri ťažbe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
organizovanie likvidácie havárie v bani a na povrchu
4
riadenie jednotlivých úsekov pri ťažbe úžitkových nerastov
4
koordinácia a riadenie prác v oblasti banskej degazácie a klimatizácie
4
organizovanie opráv a údržby technických zariadení v bani a na povrchu
4
riadenie prevádzky v úpravniach nerastných surovín
4
riadenie a organizácia prác revírnikov a majstrov vo vymedzenom technologickom úseku
4
riadenie činnosti protiotrasovej a protizáparovej prevencii v hlbinných baniach
4
riadenie prác pri realizácii vetrania a protivýbuchovej prevencie
4
dispečerské riadenie a koordinácia prác v ťažobnom priemysle
4
riadenie dopravy v bani a na povrchu
Špecifikácia:
Napr. pásovej, koľajovej, bezkoľajovej, lanovej.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho bane podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho lomu podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho pracovníka podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.