Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle zabezpečuje činnosť dopravného dispečingu, zodpovedá za plynulý chod technologickej dopravy rúbaniny a koordinuje dodávky materiálu pre jednotlivé pracoviská v podzemí. Organizuje horizontálnu dopravu zamestnancov v podzemí i na povrchu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Dispečer dopravy pri ťažbe nerastov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3139 - Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení
SK ISCO-08
3139001 - Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu
Banský technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby dopravy pracovníkov
Špecifikácia:
horizontálna doprava pracovníkov
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
4
metódy starostlivosti o dopravné zariadenia
Špecifikácia:
v baníctve
4
technológie dopravy uhlia pásovými dopravníkmi
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
4
technológia ťažby a súvisiacich činností
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
v baníctve
4
spôsoby dispečerského riadenia v ťažobnom priemysle
4
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti dispečerského riadenia v ťažobnom priemysle
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia dopravy materiálu v podzemí
Špecifikácia:
i na povrchu
4
obsluha dopravného dispečingu
4
dispečerské riadenie a koordinácia prác v ťažobnom priemysle
4
riadenie dopravy v bani a na povrchu
4
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie v baníctve
4
sledovanie a kontrola priebehu výroby a dopravy v baníctve
4
stanovovanie harmonogramov nasadzovania a využívania dopravných a manipulačných prostriedkov
Špecifikácia:
v baníctve
4
vykonávanie ekonomických rozborov na stanovenie dopravných ukazovateľov
4
posudzovanie a vyhodnocovanie efektívnosti dopravno-prepravných procesov
4
koordinácia dopravy, koordinácia využívania dopravných, manipulačných a mechanizačných prostriedkov
4
riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku (v banskej doprave, banskej údržbe banských diel, vetraní, bezpečnosti, vybavovaní a likvidácii banských pracovísk a pod.)
Špecifikácia:
v banskej doprave, údržbe banských diel, vetraní, bezpečnosti, vybavovaní a likvidácii banských pracovísk a pod.
4
koordinácia nasadzovania bezpečnostných pracovníkov, technických a dopravných prostriedkov
4
kontrola plnenia uložených opatrení v oblasti bezpečnosti dráhovej dopravy a dodržiavania príslušných predpisov a právnych noriem
4
obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení, výrobných liniek a pod., používaných v rôznych výrobných a nevýrobných odvetviach
Špecifikácia:
napr. ťažobných, výrobných, spracovateľských, úpravárenských, dopravných a pod.
4
kontrola dodržovania predpisov v oblasti požiarnej ochrany, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, hygieny a vnútropodnikových smerníc
Špecifikácia:
v bani, aj na povrchu
4
monitoring a analýza technicko-prevádzkových údajov dispečingu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.