Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle

Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle zabezpečuje činnosť dopravného dispečingu, zodpovedá za plynulý chod technologickej dopravy rúbaniny a koordinuje dodávky materiálu pre jednotlivé pracoviská v podzemí. Organizuje horizontálnu dopravu zamestnancov v podzemí i na povrchu.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Dispečer dopravy pri ťažbe nerastov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3139 - Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení
SK ISCO-08 3139001 - Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu Banský technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 spôsoby dopravy pracovníkov
  Špecifikácia:
  horizontálna doprava pracovníkov
 • stupeň EKR 4 zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
 • stupeň EKR 4 metódy starostlivosti o dopravné zariadenia
  Špecifikácia:
  v baníctve
 • stupeň EKR 4 technológie dopravy uhlia pásovými dopravníkmi
 • stupeň EKR 4 pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
 • stupeň EKR 4 technológia ťažby a súvisiacich činností
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  v baníctve
 • stupeň EKR 4 spôsoby dispečerského riadenia v ťažobnom priemysle
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti dispečerského riadenia v ťažobnom priemysle

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 koordinácia dopravy materiálu v podzemí
  Špecifikácia:
  i na povrchu
 • stupeň EKR 4 obsluha dopravného dispečingu
 • stupeň EKR 4 dispečerské riadenie a koordinácia prác v ťažobnom priemysle
 • stupeň EKR 4 riadenie dopravy v bani a na povrchu
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie v baníctve
 • stupeň EKR 4 sledovanie a kontrola priebehu výroby a dopravy v baníctve
 • stupeň EKR 4 stanovovanie harmonogramov nasadzovania a využívania dopravných a manipulačných prostriedkov
  Špecifikácia:
  v baníctve
 • stupeň EKR 4 vykonávanie ekonomických rozborov na stanovenie dopravných ukazovateľov
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a vyhodnocovanie efektívnosti dopravno-prepravných procesov
 • stupeň EKR 4 koordinácia dopravy, koordinácia využívania dopravných, manipulačných a mechanizačných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku (v banskej doprave, banskej údržbe banských diel, vetraní, bezpečnosti, vybavovaní a likvidácii banských pracovísk a pod.)
  Špecifikácia:
  v banskej doprave, údržbe banských diel, vetraní, bezpečnosti, vybavovaní a likvidácii banských pracovísk a pod.
 • stupeň EKR 4 koordinácia nasadzovania bezpečnostných pracovníkov, technických a dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia uložených opatrení v oblasti bezpečnosti dráhovej dopravy a dodržiavania príslušných predpisov a právnych noriem
 • stupeň EKR 4 obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení, výrobných liniek a pod., používaných v rôznych výrobných a nevýrobných odvetviach
  Špecifikácia:
  napr. ťažobných, výrobných, spracovateľských, úpravárenských, dopravných a pod.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržovania predpisov v oblasti požiarnej ochrany, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, hygieny a vnútropodnikových smerníc
  Špecifikácia:
  v bani, aj na povrchu
 • stupeň EKR 4 monitoring a analýza technicko-prevádzkových údajov dispečingu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie