Technik banského monitoringu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik banského monitoringu

Technik banského monitoringu zabezpečuje prevádzku monitorovacích zariadení v bani, vyhodnocuje výsledky meraní a vedie príslušnú evidenciu.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 3117003 - Technik banského monitoringu
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Banský technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 geoinformatika
 • stupeň EKR 4 banská geomechanika
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
 • stupeň EKR 4 technológie hlbinného dobývania a razenia
 • stupeň EKR 4 geomechanické javy v baniach
 • stupeň EKR 4 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 3 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 3 technológia dobývania, razenia a vrtných prác

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 monitoring a meranie procesov v podzemí
 • stupeň EKR 4 meranie zmien napätia horského masívu
 • stupeň EKR 4 meranie a nastavovanie parametrov zariadení na prenos dát a prenosových ciest dátových sietí
 • stupeň EKR 4 rozbor príčin vzniku otrasov v podzemí
 • stupeň EKR 4 spracovanie výsledkov banského monitoringu
  Špecifikácia:
  Napr. monitoring banského ovzdušia, banskej signalizácie, pohybu dopravných pásov a pod.
 • stupeň EKR 3 výskum napäťových polí v horských masívoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie