Technik banského monitoringu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik banského monitoringu Technik banského monitoringu zabezpečuje prevádzku monitorovacích zariadení v bani, kontroluje zariadenia, zabezpečuje ich kalibráciu a opravu, vyhodnocuje výsledky napäťovodeformačných meraní a vedie príslušnú evidenciu. Podieľa sa na tvorbe prevádzkových technologických postupov a interných predpisov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1668/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117003
ESCO
2576
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,C23
CPA 2015
B05,B07,B08,C23
Príslušnosť k povolaniu
3117003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístroje a zariadenia na meranie geofyzikálnych veličín
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri plánovaní externých opráv a údržby majetku
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Oprava snímačov vybavenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy koordinácie a kalibrácie prístrojov
Príznak: Sektorová (11) ?
Špecifikácia: Nastavovanie meracích jednotiek.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia dobývania, razenia a vrtných prác
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
geomechanické javy v baniach
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
banská geomechanika
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
geoinformatika
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov pre obsluhu a bežnú údržbu výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Tvorba predpisov so zohľadnením nových poznatkov a predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
podieľanie sa na tvorbe banských prevádzkových technologických postupov a interných predpisov
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie výsledkov banského monitoringu
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Napr. monitoring banského ovzdušia, banskej signalizácie, pohybu dopravných pásov a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie a nastavovanie parametrov zariadení na prenos dát a prenosových ciest dátových sietí
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a meranie procesov v podzemí
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie zmien napätia horského masívu
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozbor príčin vzniku otrasov v podzemí
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výskum napäťových polí v horských masívoch
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Podieľa sa na príprave podkladov/pripravuje podklady pre identifikáciu nebezpečenstiev a hodnotenie rizík.
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Preberanie snímačov napäťovodeformačných javov, rozvodov po oprave dodávateľom. Preberanie zariadení monitoringu z opravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Práca s PC a SW.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha technických prostriedkov pri využívaní moderných informačných technológií
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Využívanie IKT.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?