Technik banského monitoringu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik banského monitoringu zabezpečuje prevádzku monitorovacích zariadení v bani, vyhodnocuje výsledky meraní a vedie príslušnú evidenciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08
3117003 - Technik banského monitoringu
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Banský technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
geoinformatika
4
banská geomechanika
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
4
technológie hlbinného dobývania a razenia
4
geomechanické javy v baniach
4
meracia a regulačná technika
4
softvéry pre odborné aplikácie
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
3
technológia dobývania, razenia a vrtných prác
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
monitoring a meranie procesov v podzemí
4
meranie zmien napätia horského masívu
4
meranie a nastavovanie parametrov zariadení na prenos dát a prenosových ciest dátových sietí
4
rozbor príčin vzniku otrasov v podzemí
4
spracovanie výsledkov banského monitoringu
Špecifikácia:
Napr. monitoring banského ovzdušia, banskej signalizácie, pohybu dopravných pásov a pod.
4
výskum napäťových polí v horských masívoch
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.