Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín

Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín vykonáva technické činnosti súvisiace s procesom ťažby, ktorý sa odohráva v dobývacom priestore ložiska, a to v zmysle zásad racionálneho dobývania a princípov využívania zásob úžitkového nerastu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08 3117001 - Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu Banský technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia ťažby a súvisiacich činností
  Špecifikácia:
  Potreba poznať dobývacie metódy a technické systémy pri prevádzke bane a lomu; vedieť stanoviť prevádzkové parametre a ukazovatele racionality dobývania - výrubnosť, znečistenie, straty, smerné číslo otvárky a príprav, ukazovateľ odkrývkového pomeru, výkonnosť porubov a lomových stien.
 • stupeň EKR 4 pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
  Špecifikácia:
  Charakterizovať technický stav činných pracovísk bane a lomu.
 • stupeň EKR 4 technológia povrchového dobývania
  Špecifikácia:
  Metódy ťažby v povrchovom lome - clonové, plošné a komorové odstrely; poznať spôsoby otvárky povrchových lomov.
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia technickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  Zhotovovanie výkresovej a mapovej dokumentácie technických systémov bane, resp. lomu a činných pracovísk ťažobnej prevádzky.
 • stupeň EKR 4 metódy odvodňovania v bani
  Špecifikácia:
  Zásady hydrogeologickej ochrany a čerpania podzemných, resp. banských vôd.
 • stupeň EKR 4 technológia dobývania, razenia a vrtných prác
  Špecifikácia:
  Zásady a postupy dobývania v uhoľných poruboch, ťažobných blokoch, rudných dobývkach a lomových stenách. Spôsoby kontinuálneho a cyklického razenia. Spôsoby vŕtania jadrových vrtov, geotechnických vrtov určených na degazáciu a odvodňovanie.
 • stupeň EKR 4 technológie trhacích prác
  Špecifikácia:
  Zásady rozpojovania hornín energiou výbuchu trhavín a mechanického rozpojovania hornín v baniach a lomoch.
 • stupeň EKR 4 banská geológia
  Špecifikácia:
  Potreba vedieť charakterizovať geologické pomery dobývania, poznať zásady rozloženia úžitkovej suroviny na ložisku, poznať typy ložísk a charakterizovať geotektonické podmienky ťažby.
 • stupeň EKR 4 metódy koordinácie činností pri ťažbe
  Špecifikácia:
  Potreba vedieť charakterizovať etapy a podetapy dobývania ložiska, poznať postup prác a technologické postupy pri ťažbe v najmenších organizačných jednotkách na ložisku - uhoľný porub, ťažobný blok, rudná dobývka a lomová stena.
 • stupeň EKR 4 geomechanické javy v baniach
  Špecifikácia:
  Potreba vedieť vyhodnotiť geomechanické pomery na činných pracoviskách bane a lomu; poznať princípy deformačných prejavov pri ťažbe a razení; stanoviť kritické deformačné pásma v dobývacom priestore bane a lomu; určiť zálomové uhly ťažby pre oblasti vplyvov poddolovania na povrchu.
 • stupeň EKR 4 doprava v podzemí a na povrchu
  Špecifikácia:
  Potreba vedieť charakterizovať systém banskej dopravy vo vzťahu k dobývaniu na obzoroch a ťažobných úsekoch bane; navrhnúť výkonnosť a kapacity horizontálnej a vertikálnej banskej dopravy; definovať systémy povrchovej dopravy v lomoch.
 • stupeň EKR 4 zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
  Špecifikácia:
  Potreba vedieť navrhovať výkonové parametre ťažobných, raziacich, odťažbových a dopravných mechanizmov; poznať zásady automatizácie banských strojov a zariadení na dobývaní, razení a doprave.
 • stupeň EKR 4 metódy likvidácie baní
  Špecifikácia:
  Zásady suchého a mokrého spôsobu likvidácie banských priestorov. Potreba vedieť stanoviť geometrické parametre ochranných hrádzí v bani a poznať vlastnosti zásypových materiálov pri likvidácii jám a otvárkových banských diel. Potreba poznať stabilitu svahov pri povrchovej ťažbe v kameňolomoch.
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v baníctve
  Špecifikácia:
  Základy organizácie práce pri ťažobnej činnosti. Potreba vedieť ekonomicky vyhodnotiť ťažobnú činnosť vo vzťahu k plánovaným parametrom a riadiť ťažobnú činnosť na pracoviskách bane a lomu.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 navrhovanie optimálnych plánov otvarky, prípravy a dobývania
  Špecifikácia:
  Základné parametre ťažby a dobývania ložiska. Stanovovanie dopravných vzdialeností pri odťažbe rúbaniny na horizontoch v bani a lomových stenách pri povrchovej ťažbe. Dodržiavanie zásady sprístupnenia ložiska pri hlbinnej a povrchovej ťažbe. Navrhovanie technických parametrov banských diel v otvárke a príprave, parametre ťažby v poruboch, na dobývkach a lomových stenách (porubovú výkonnosť, ukazovatele racionality dobývania).
 • stupeň EKR 4 spracovávanie časového plánu dobývania, vrátane banícko-technických ukazovateľov
  Špecifikácia:
  Časové a priestorové parametre dobývania ložiska. Kvalita zásob a úžitkovej suroviny na ložisku a horizonte bane resp. lomovej stene. Navrhovanie časových a priestorových modelov ťažby. Stanovovanie nábehovej ťažby a ročnej ťažby na ložisku.
 • stupeň EKR 4 spracovávanie čiastkových častí plánu dobývania a prípravy, vrátane príslušných bansko-technických ukazovateľov
  Špecifikácia:
  Vypracovávanie plánu ťažby na obzore bane, v ťažobnom úseku a na etáži lomovej steny. Navrhovanie sprístupnenia zásob na jednotlivých obzoroch bane a etážach lomu. Navrhovanie prípravných prác na porub, ťažobný blok, dobývku a lomovú stenu.
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie a prejednávanie prípravných dokumentácií a projektov, vrátane zmien v baníctve
  Špecifikácia:
  Vypracovávanie technickej dokumentácie prípravy banskej výroby, vrátane výkresovej a mapovej dokumentácie ložiska. Spracovávanie projektovej dokumentácie pre banskú činnosť variantným spôsobom. Vypracovávanie alternatívnych projektov a návrhov dobývania ložiska. Vyhodnocovanie bansko-geologických podmienok dobývania na ložisku vo vzťahu k banskej výrobe.
 • stupeň EKR 4 schvaľovanie príslušnej prevádzkovej a technickej dokumentácie veľkých lomov
  Špecifikácia:
  Príprava technických podkladov na lomovú ťažobnú prevádzku. Kompletizácia technologickej a prevádzkovej dokumentácie lomu.
 • stupeň EKR 4 príprava a kompletizácia dokumentov technických projektov v hlbinných baniach
  Špecifikácia:
  Vypracovanie prípadových štúdií na rozvoj prieskumných a ťažobných aktivít bane. Spracovanie technicko-ekonomických štúdií. Vypracovávanie technických projektov - plán ťažby a banskej výroby. Spracovávanie technologických postupov dobývania a razenia. Zosúladenie projektov pre potreby výroby.
 • stupeň EKR 4 operatívna úprava technologických postupov pre razenie
  Špecifikácia:
  Vykonávanie zmien typových technologických postupov (TP) a vypracovávanie nových TP na razenie banských diel.
 • stupeň EKR 4 metodické riadenie a tvorba koncepcií pri nasadzovaní banskej techniky, resp. mechanizácie do banskej prevádzky
  Špecifikácia:
  Výkonové parametre banských strojov a banskej techniky. Navrhovanie banských mechanizmov pre existujúce bansko-geologické podmienky razenia a dobývania. Tvorenie koncepcie vývoja a rozvoja ťažobnej techniky v baniach a lomoch. Vypracovávanie metodiky na optimálne nasadenie banskej techniky. Organizovanie a zavádzanie banskej techniky na jednotlivé pracoviská bane a lomu.
 • stupeň EKR 4 aplikácia výsledkov technického rozvoja banských strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Vývoj banskej techniky vo vzťahu k potrebám dobývania. Definovanie úlohy technického rozvoja na inovácie ťažobných strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 4 schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie baní
  Špecifikácia:
  Príprava technických podkladov na banskú ťažobnú prevádzku. Kompletizácia technologickej a prevádzkovej dokumentácie bane. Schvaľovanie technických podkladov na prípravu banskej výroby.
 • stupeň EKR 4 schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie lomov
  Špecifikácia:
  Príprava technických podkladov na lomovú ťažobnú prevádzku. Kompletizácia technologickej a prevádzkovej dokumentácie lomu.
 • stupeň EKR 4 vyhotovovanie technologických postupov v baníctve
  Špecifikácia:
  Vypracovávanie typového technologického postupu pracoviska, technologického postupu pre jednotlivé aktivity vykonávané v bani a lome.
 • stupeň EKR 4 vyhotovovanie čiastkových plánov otváranie, prípravy a ťažby nerastných surovín v baniach a lomoch
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie metódy sprístupňovania ložísk na dobývanie. Rozblokovávanie ložiska na geologické bloky, panely a pracovné úseky. Charakterizovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych pomerov na ložisku. Navrhovanie otvárky ložiska a lomu (vypracovať plán otvárky), sústavy banských diel (vypracovať plán realizácie prípravných banských diel), dobývaciu metódu a technológiu dobývania v bani a lome (vypracovať plán ťažby v najmenšej organizačnej jednotke na ložisku). Spracovávanie ťažobných štúdií, vypracovávanie návrhov variantných riešení otvárky a dobývania.
 • stupeň EKR 4 vyhotovovanie plánu zabezpečovania alebo likvidácie bane
  Špecifikácia:
  Vypracovávanie technického projektu Plánu likvidácie a zabezpečenia bane/lomu. Vypracovávanie časových plánov likvidácie banských pracovísk a objektov (baňa a lom). Dodržiavanie spôsobov ekologickej likvidácie pracovísk bane a lomu. Vypracovávanie plánov na odvádzanie banských a podzemných vôd z bane a lomu. Navrhovanie opatrení.
 • stupeň EKR 4 spolupráca na príprave projektov alebo návrhov banských objektov a zariadení
  Špecifikácia:
  Projekčné spracovanie v tíme banských odborníkov. Navrhovanie geotechnickej konštrukcie pre objekty bane a lomu.
 • stupeň EKR 4 vyhotovovanie technologických postupov a pracovných postupov na jednotlivé banské činnosti
  Špecifikácia:
  Vypracovávanie technologických postupov na jednotlivé pracoviská, prieskumné vŕtanie, technologické vŕtanie (hydrogeologické vrty), razenie chodieb, razenie priestorových objektov, razenie komínov, dobývanie.
 • stupeň EKR 4 vyhotovovanie prevádzkovej dokumentácie pre povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  Špecifikácia:
  Vyhotovovanie prevádzkovej dokumentácie, určovanie podmienok na bezpečný výkon práce. Dodržiavanie zásady na realizáciu súbežných pracovných operácií. Charakterizovanie ohrozených miest a spôsoby ich označenia v bani a lome. Dodržiavanie prostriedkov a prístrojovej techniky na zaistenie bezpečnosti práce v ťažobnej prevádzke. Navrhovanie opatrení na zaistenie aktívnych a neaktívnych pracovísk. Spracovávanie technologických postupov, dopravného poriadku a vypracovávanie pracovných postupov, prevádzkových poriadkov, či havarijných plánov.
 • stupeň EKR 4 vyhotovovanie plánov využívania ložísk
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie povoľovacích a schvaľovacích postupov na dobývanie ložiska. Dodržiavanie náležitostí Plánu využívania ložiska (PVL) - textová a grafická časť.
 • stupeň EKR 4 stanovovanie bezpečnostných opatrení pre práce v blízkosti nebezpečných a zvodnatených horizontov
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie zásady bezpečného dobývania ložiska, princípov hydrogeologickej ochrany.
 • stupeň EKR 4 spracovanie plánov výroby v baníctve
  Špecifikácia:
  Aplikovanie zásad plánovacích činností v ťažobnom priemysle, metód na vypracovanie plánov výroby suroviny v bani a plánov výroby kameniva v lome. Spracovávanie výrobných plánov vo vzťahu k obchodnému (bussiness plan) a investičnému plánu. Aplikovanie zásad krátkodobého, strednodobého a dlhodobého plánovania v baníctve. Spracovávanie ročných plánov ťažby, mesačných plánov ťažobnej výroby, resp. mesačných režimov výroby pre baňu a pre povrchový lom.
 • stupeň EKR 3 spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
  Špecifikácia:
  Navrhovanie inovácií pracovných a technologických postupov. Zúčastňovanie sa výrobného procesu pri hlbinnej a povrchovej ťažbe. Navrhovanie zmien parametrov banskej výroby.
 • stupeň EKR 3 navrhovanie odpisov alebo prevodov zásob nerastov do nebilančných zásob
  Špecifikácia:
  Navrhovanie metód klasifikácie zásob nerastov, dodržiavanie zásady na odpisovanie a prírastky geologických zásob a zásady prevodov a zmien zásob na ložisku.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie