Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín vykonáva technické činnosti súvisiace s procesmi ťažby nerastov a získavania surovín, ktoré sú vykonávané na ložiskách nerastov dobývaných hlbinným alebo povrchovým spôsobom. Pracovník dokáže navrhnúť technický systém odvodňovania ložiska, technický systém vetrania bane, dopravný systém bane, systém odťažby rozpojených horninových materiálov, technický systém zakladania vyrúbaných priestorov odpadovými inertnými materiálmi a technický systém ťažby ropy a plynu. Navrhuje bezpečné spôsoby zaistenia stability, sleduje geotechnické prejavy priestoru dobývania a vyhodnocuje parametre geomonitorovacieho systému bane a lomu. Spracováva technické podklady pre tvorbu časových a priestorových plánov ťažby a postupov dobývania na ložisku, navrhuje pracovné a technologické postupy, dobývacie metódy a technické ťažobné projekty. Používa a dohliada na prevádzkované technické strojné zariadenia, sleduje kontrolné a bezpečnostné prvky technologických pr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1667/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Alternatívne názvy
EN Extraction of industry minerals operating engineer
SK Technik ťažby nerastov
Odporúčaná úroveň vzdelania
J ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117001
ESCO
489
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,B09
CPA 2015
B05,B07,B08,B09
Príslušnosť k povolaniu
3117001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládať nemanuálne technické a administratívne práce. Zhotoviť výkresovú a mapovú dokumentáciu technických systémov bane a lomu, technický popis činných pracovísk ťažobnej prevádzky. Poznať a vedieť využívať grafické počítačové prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie povrchového dobývania
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Poznať metódy ťažby v povrchovom lome - clonové, plošné a komorové odstrely. Vedieť spôsoby otvárky povrchových lomov. Vedieť klasifikovať inovačné technologické postupy. Poznať moderné zariadenia, mechanizmy a prístroje používané pri ťažbe v lomoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Charakterizovať technický a technologický stav činných pracovísk bane a lomu. Poznať profesijné zloženie pracovníkov na činnom pracovisku. Poznať zásady monitorovania parametrov pracovného prostredia. Vedieť princípy činnosti meracích prístrojov, analyzátorov ovzdušia a úrovne hluku a ergonomických parametrov v baniach a lomoch. Poznať lokalizačné pomôcky a navigačné technológie na určovanie polohy pracovníkov v prostredí bane a lomu, pre prípady mimoriadnych udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia ťažby a súvisiacich činností
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Poznať dobývacie metódy a technické systémy pri prevádzke bane a lomu. Vedieť stanoviť prevádzkové parametre a ukazovatele racionality dobývania - výrubnosť, znečistenie, straty, smerné číslo otvárky a príprav, ukazovateľ odkrývkového pomeru, výkonnosť porubov a lomových stien. Vedieť usmerniť odborné práce na pracoviskách bane a lomu. Viesť pracovníkov k bezpečnému vykonávaniu technických prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy odvodňovania v bani
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Poznať zásady hydrogeologickej ochrany a čerpania podzemných vôd. Vedieť vyhodnotiť hydrogeologické bilancie pritekajúce a vytekajúce vody. Vyhodnotiť mineralizáciu vytekajúcich banských vôd. Monitorovať opustené a zaplavené banské priestory s využitím robotických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravný poriadok v bani
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Poznať a prakticky ovládať prevádzkový dopravný poriadok pracovníkov a mechanizmov v podzemí. Ovládať moderné systémy banskej a lomovej dopravy. Usmerňovať pracovníkov bane pri dodržiavaní dopravného poriadku.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy ťažobných zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Poznať princípy diaľkovo ovládaných autonómne sa pohybujúcich robotických ťažobných a nakladacích strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia dobývania, razenia a vrtných prác
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Ovládať zásady a postupy dobývania v uhoľných poruboch, ťažobných blokoch, rudných dobývkach a na lomových stenách. Poznať spôsoby kontinuálneho a cyklického dobývania a metódy razenia podzemných diel. Poznať metódy vŕtania pri trhacích prácach, vedieť klasifikáciu geotechnických vrtov určených na získavanie surovín, degazáciu a odvodňovanie. Vedieť kategorizovať nové systémy dobývania a razenia na základe inovačných zmien v procese vŕtania.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a normy v oblasti baníctva a geológie
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Ovládať banské predpisy, prevádzkový poriadok bane a lomu, technologické a pracovné postupy platné pri ťažbe v bani a lome.
Perspektíva: Aktuálna
4
banské projektovanie
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Ovládať digitálne prostriedky projektovania ťažobných postupov.
Perspektíva: Aktuálna
4
banská geológia
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vedieť charakterizovať geologické pomery dobývania, poznať zásady rozloženia úžitkovej suroviny na ložisku, poznať typy ložísk a charakterizovať geotektonické a hydrogeologické podmienky ťažby. Vedieť metódy identifikácie hornín, minerálov, nerastov a surovín, vedieť základné princípy metód detekcie obrysov rudných polôh a dobývacích priestorov pomocou vysielania GPS signálov a 3D diaľkového snímania.
Perspektíva: Aktuálna
4
banské meračstvo
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vedieť klasifikovať metódy spracovávania digitalizovaných údajov pre využívanie súradnice GPS. Vedieť lokalizovať dobývací priestor z údajov 3D. Využívať softvér GIS a Micro Station.
Perspektíva: Aktuálna
4
geomechanické javy v baniach
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vedieť vyhodnotiť geomechanické pomery na činných pracoviskách bane a lomu;
poznať princípy deformačných prejavov pri ťažbe a razení; stanoviť kritické deformačné pásma v dobývacom priestore bane a lomu; vedieť využívať meracie prístroje pri monitorovaní geotektonických a hydrogeologických faktorov dobývania; vedieť určiť zálomové uhly ťažby pre oblasti vplyvov poddolovania na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a pravidlá na obsluhu vyhradených technických zariadení pri zvislej doprave
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Poznať zásady činnosti a pravidlá ovládania dopravných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Poznať konštrukčné systémy výstavby banských objektov. Vedieť kategorizovať technologické výrobné zariadenia prevádzky bane a lomu. Poznať zásady navrhovania a projektovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
banská geomechanika
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vedieť princípy ovládania hornín na činných pracoviskách baní a lomov, ovládať metódy geomonitoringu a základnú metodiku meraní napätí hornín pri razení a dobývaní.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy ťažby a úpravy ropy a zemného plynu
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prípravné práce v podzemí
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Poznať sústavu otvárkových a prípravných prístupových banských diel k zásobám na hlbinnom ložisku nerastu. Zabezpečiť realizáciu otvárkových a prípravných banských diel. Usmerňovať a viesť pracovníkov pri tvorbe sústavy banských diel v bani.
Perspektíva: Aktuálna
4
doprava v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vedieť charakterizovať systém banskej dopravy vo vzťahu k dobývaniu na obzoroch a ťažobných úsekoch bane. Vedieť navrhnúť výkonnosť a kapacity horizontálnej a vertikálnej banskej dopravy. Ovládať zásady činnosti systému komplexne integrovanej automatizovanej dopravy. Vedieť princípy diaľkovo ovládaných plne automatizovaných, robotických a autonómne riadených nakladacích a dopravných zariadení. Vedieť definovať dopravné systémy pre nové metódy ťažby v baniach a lomoch. Ovládať princípy činnosti ťažobných a nakladacích strojov. Vedieť samotne manipulovať nakladač joystickom zo vzdialeného operátorského miesta. Dokázať usmerniť pracovníkov pri riešení technologických prevádzkových problémov dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vedieť klasifikáciu banských strojov a zariadení, ovládať výkonové parametre koľajovej dopravy používanej v baniach a lomoch, poznať zásady a prvky automatizácie systému koľajovej banskej a lomovej dopravy, rozumieť inovačným procesom modernizácie a zabezpečenia systému koľajovej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizácia v baníctve
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Ovládať počítačový softvér určený pre plne integrovaný systém automatizácie činnosti programovateľných vŕtacích súprav, ťažobných a nakladacích mechanizmov a nákladných dopravných automobilov.
Perspektíva: Budúca
4
metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Poznať všetky negatívne dopady použitých moderných ťažobných technológií a nových systémov dobývania na povrchovú situáciu a životné prostredie. Vedieť navrhovať technické sanačné a rekultivačné práce na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy likvidácie baní
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vedieť zásady suchého a mokrého spôsobu likvidácie banských priestorov. Potreba vedieť stanoviť geometrické parametre ochranných hrádzí v bani a poznať vlastnosti zásypových materiálov pri likvidácii jám a otvárkových banských diel. Potreba poznať stabilitu svahov pri povrchovej ťažbe v kameňolomoch. Vedieť kategorizáciu a činnosť robotických zariadení určených pre monitorovanie opustených baní a lomov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy razenia a výstavby geotechnických objektov bane
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Poznať obsah technologických a pracovných postupov pre banské geotechnické a ťažobné činnosti. Vedieť technické zásady razenia profilovaných dlhých horizontálnych a vertikálnych banských diel. Poznať stavebné postupy a zásady pri realizácii priestorových objektov v podzemí.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy hodnotenia stavov nebezpečného ohrozenia na technologických pracoviskách bane a lomu
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vedieť rozpoznať nebezpečenstvo a posúdiť hroziace riziko pri vykonávaní odborných činností pri dobývaní nerastov v bani a lome. Vedieť kvalifikovane a zodpovedne upozorniť pracovníkov výroby pred možným nebezpečenstvom.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a koncepcie uzatvorenia neefektívnych uhoľných baní a s tým súvisiaceho útlmu uhoľného baníctva
Príznak: Sektorová (21) ?
Špecifikácia: Vedieť zásady likvidácie a zabezpečenia baní a lomov po ukončení ťažobnej činnosti, ovládať princípy suchej a mokrej likvidácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačno-komunikačné technológie pre komunikáciu osôb v podzemí
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vedieť kategorizovať komunikačné a navigačné technológie určené pre proces ťažobnej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
4
diaľkovo ovládané stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vedieť technické princípy pre systémy komplexnej integrovanej automatizácie využívajúcej diaľkovo ovládané plne automatizované, plne robotické a plne autonómne procesne riadené zariadenia a strojné technológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
baníctvo
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Rozumieť podstate digitálnej transformácie baníctva a ťažobných prevádzok. Vedieť klasifikovať základné prvky digitálnych technológií a interpretovať využitie digitalizácie pri ťažobných činnostiach. Poznať zásady počítačového navrhovania, projektovania a plánovania ťažby.
Perspektíva: Budúca
4
metódy monitorovania opustených baní a lomov
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Poznať zásady suchého a mokrého spôsobu likvidácie banských priestorov. Vedieť stanoviť geometrické parametre ochranných hrádzí v bani. Poznať vlastnosti zásypových materiálov pri likvidácii jám a otvárkových banských diel. Rozumieť stabilite svahov pri povrchovej ťažbe v kameňolomoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznať prevádzkový poriadok bane a lomu, havarijné plány, typové technologické postupy,
dopravný poriadok pre prepravu materiálov, predvídateľné nebezpečenstvá, prevádzkovú dokumentáciu a banské bezpečnostné predpisy a príslušné vyhlášky SBÚ a HBÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie časového plánu dobývania, vrátane banícko-technických ukazovateľov
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Navrhuje časové a priestorové parametre dobývania ložiska. Hodnotí kvalita zásob a úžitkovej suroviny na ložisku a na technologických pracoviskách bane a lomu. Rozumie princípom modelovania postupu dobývania na ložiska a modelovaniu ťažby. Stanovuje technické parametre nábehovej ťažby a ročnej ťažby na ložisku. Používa banský počítačový softvér.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie dlhodobých výhľadov o možnostiach využívania nových technológií a postupov trhacích prác s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti pri ich vykonávaní
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Pozná zásady pre taktické a strategické plánovanie banskej výroby a samotne ťažby.
Ovláda moderné technológie dobývania a systémy ťažby. Ovláda princípy digitalizácie a robotizácie banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie a prejednávanie prípravných dokumentácií a projektov, vrátane zmien v baníctve
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Navrhuje technickú, textovú a grafickú dokumentáciu v etape prípravy banskej výroby. Spracováva projektovú dokumentáciu banskej činnosti variantným spôsobom. Vypracováva alternatívy návrhov a projektov dobývania ložiska. Vyhodnocuje bansko-geologické podmienky dobývania na ložisku vo vzťahu k banskej výrobe. Využíva banský počítačový softvér.
Perspektíva: Aktuálna
4
schvaľovanie príslušnej prevádzkovej a technickej dokumentácie veľkých lomov
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Pripravuje technické podklady pre lomovú ťažobnú prevádzku. Kompletizuje technologickú prevádzkovú dokumentáciu lomu. Predkladá výpočet zásob a návrhy na rozšírenie dobývacieho priestoru.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kompletizácia dokumentov technických projektov v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Pripravuje technické podklady pre prípadové štúdie zamerané na rozvoj ťažobných aktivít bane.
Pripravuje podklady pre technicko-ekonomické štúdie a projekčnú činnosť. Navrhuje výrobné parametre technických projektov pre ťažbu a banskú výrobu. Spracováva technologické postupy dobývania a razenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívna úprava technologických postupov na razenie
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vykonáva zmeny typových technologických postupov (TP) a vypracováva nové TP pre cyklické razenie banských diel.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie optimálnych plánov otvárky, prípravy a dobývania ložiska
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Analyzuje základné priestorové a geometrické parametre ťažby a dobývania ložiska. Stanovuje technologické parametre otvorenia ložiska a sprístupnenia zásob nerastu. Zohľadňuje bansko-geologické a hydrogeologické pomery dobývania. Navrhuje technické systémy pre bane a lomy. Dodržiava zásady sprístupnenia ložiska pri hlbinnej a povrchovej ťažbe. Navrhuje technické parametre banských diel v otvárke a príprave, parametre ťažby v poruboch, na dobývkach a lomových stenách (porubovú výkonnosť, výrubnosť zásob na ložisku, ukazovatele racionality dobývania).
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie plánov a projektov protiotrasovej a protiprietržovej prevencie, vrátane návrhov prostriedkov ochrany
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Klasifikuje geomechanické prejavy horninového masívu. Pozná riziká dobývania ložiska a ťažby nerastov v bani a lome. Ovláda použitie dobývacích metód pri ťažbe v závalových pásmach a rizikových zónach ložiska.
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia výrobných procesov
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Analyzuje výrobný proces dobývania ložiska. Navrhuje optimálne postupy ťažby na pracoviskách bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
4
metodické riadenie a tvorba koncepcií pri nasadzovaní banskej techniky, resp. mechanizácie do banskej prevádzky
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Dokáže posúdiť výkonové parametre banských strojov, zariadení a banskej ťažobnej techniky. Navrhuje banské mechanizmy pre existujúce bansko-geologické a geomechanické podmienky razenia a dobývania. Metodicky vedie pracovníkov pri zavádzaní banskej techniky. Podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja ťažobnej techniky v baniach a lomoch. Zavádza banskú techniku na jednotlivé pracoviská bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia výsledkov technického rozvoja banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Navrhuje modernú a výkonovú banskú techniku vo vzťahu k potrebám razenia a dobývania. Definuje úlohy technického rozvoja v oblasti ťažobných a nakladacích strojov a mechanizačných zariadení. Pozná dobývacie a ťažobné komplexy pre rôzne dobývacie metódy.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie technologickej časti plánu banskej činnosti
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Analyzuje technológie ťažby nerastov a technické parametre banskej výroby. Ovláda metódy plánovania a zásady tvorby ťažobných a výrobných plánov. Používa banské softvérové počítačové prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívna úprava technologických postupov na zabezpečenie požadovaných parametrov pri ťažbe a úprave uhľovodíkov
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Navrhuje a prakticky ovláda používanie technologických postupov pri dobývaní a razení.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie časových plánov razenia a dobývania ložiska
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Pozná zásady plánovania a projektovania. Ovláda používané metódy razenia a dobývania v baniach a lomoch. Pripravuje technologické postupy a pracuje typovými technologickými postupmi pre razenie a dobývanie. Využíva softvérové počítačové prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kompletizácia podkladov na spracovanie plánu ťažby a nastavenia technických režimov
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Používa technickú dokumentáciu banskej výroby. Navrhuje a plánuje ťažobné a výrobné procesy.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie produkčných a technologických údajov ťažby, úpravy a dodávok do ucelených výkazov
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Pracuje s počítačom a vybraným banským softvérom. Zhromažďuje a vyhodnocuje digitalizované údaje získané v procese banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie baní
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Pripravuje technické podklady pre banskú ťažobnú prevádzku. Kompletizuje technologickú a prevádzkovú dokumentáciu bane. Navrhuje technické podklady potrebné pre schvaľovanie banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie lomov
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Pripravuje technické podklady pre ťažobnú prevádzku v povrchových lomoch. Kompletizuje technologickú a prevádzkovú dokumentáciu lomu. Navrhuje technické podklady potrebné pre schvaľovanie výroby kameniva v lome.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie technologických postupov v baníctve
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vypracováva typové technologické postupy pre banské pracoviská a vykonávané činnosti v baniach a lomoch. Navrhuje technologické a pracovné postupy a ich doplnky.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie plánu zabezpečovania alebo likvidácie bane
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Navrhuje technické parametre projektu Plánu likvidácie a zabezpečenia bane/lomu (PLaZB). Vypracováva časové plány likvidácie banských pracovísk, sústavy banských diel a objektov v podzemí bane a v lome. Dodržiava spôsoby ekologickej likvidácie pracovísk bane a lomu. Vypracováva plány na odvádzanie banských a podzemných vôd z bane a lomu. Navrhuje technické opatrenia pre budovanie technických objektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na príprave projektov alebo návrhov banských objektov a zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vedie tím banských odborníkov a technikov. Navrhuje geotechnické konštrukčné prvky pre technické objekty bane a lomu. Používa počítačový banský softvér.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie technologických postupov a pracovných postupov na jednotlivé banské činnosti
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vypracováva technologické postupy pre jednotlivé pracoviská, na ktorých sa vykonáva prieskumné vŕtanie, technologické vŕtanie (hydrogeologické vrty), razenie chodieb, razenie priestorových objektov, razenie komínov, dobývanie a likvidácia banských diel.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie prevádzkovej dokumentácie na povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vyhotovuje prevádzkovú dokumentáciu. Stanovuje podmienky na bezpečný výkon práce v bani a lome. Dodržiava zásady na realizáciu súbežných pracovných operácií. Ovláda banské predpisy a zákony. Charakterizovanie ohrozených miest a spôsoby ich označenia v bani a lome. Dodržiavanie prostriedkov a prístrojovej techniky na zaistenie bezpečnosti práce v ťažobnej prevádzke. Navrhovanie opatrení na zaistenie aktívnych a neaktívnych pracovísk. Spracovávanie technologických postupov, dopravného poriadku a vypracovávanie pracovných postupov, prevádzkových poriadkov, či havarijných plánov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie plánov využívania ložísk
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Dodržiava povoľovacie a schvaľovacie postupy pre dobývanie ložiska. Dodržiava náležitostí Plánu využívania ložiska (PVL) v textovej i grafickej časti. Využíva softvérové počítačové prostriedky a geografické informačné systémy (GIS).
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri návrhu ťažobných metód, otvárania a dobývania ložiska
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Pracuje s katalógmi dobývacích metód, rozumie technickému projektu otvárky, prípravy a dobývania (POPD). Navrhuje dobývacie metódy a postupy ťažby na ložisku.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Charakterizuje fyzikálno-mechanické vlastnosti hornín a geomechanické prejavy horninového masívu. Používa základné technické výpočtové metódy. Ovláda počítačový softvér určený pre hodnotenie geotechnických situácií na ložisku.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie bezpečnostných opatrení na práce v blízkosti nebezpečných a zvodnatených horizontov
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Dodržiava zásady bezpečného dobývania ložiska a princípov hydrogeologickej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie výsledkov banského monitoringu
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Pozná metódy získavania, snímania, zhromažďovania údajov o napäťovom stave horninového masívu v priestore dobývania. Ovláda metódy monitorovania stability priestoru dobývania a navrhuje systém geomonitoringu pre bane a lomy. Používa softvérové počítačové prostriedky pri hodnotení geotechnického stavu priestoru dobývania.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny pri lomovej ťažbe úžitkových nerastov, dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Ovláda pracovné a technologické postupy dobývania a razenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržovania pracovného a technologického poriadku, bezpečnostných a hygienických predpisov v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Pracuje s prevádzkovým a dopravným poriadkom. Používa bezpečnostné predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozbor príčin vzniku otrasov v podzemí
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Kategorizuje a klasifikuje geomechanické prejavy horninového masívu pri hlbinnej ťažbe nerastov. Ovláda princípy koncentrácie napätí v horninovom masíve. Dokáže analyzovať príčiny vzniku otrasových javov v banskom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
4
analyzovanie bansko-technickej a bansko-geologickej situácie pri ťažbe v bani/lome
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Posudzuje súbor faktorov ovplyvňujúcich ťažobný a výrobný proces. Pri odbornej práci dokáže používať existujúce dostupné technické prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
4
výskum napäťových polí v horských masívoch
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Posudzuje a analyzuje geomechanický stav horninového masívu na ložisku a v priestore dobývania a razenia. Používa softvérové počítačové prostriedky pri hodnotení stability priestoru dobývania.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie technických projektov a postupov v prostredí hlbinných baní
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Pracuje s technickým projektom otvárky, prípravy a dobývania (POPD). Pracuje s technickým projektom plán likvidácie a zabezpečenie bane (PLaZB). Pracuje s technickým projektom plán využívania ložiska (PVL). Používa softvérové počítačové prostriedky navrhovania a projektovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
projektovanie banských činností a povrchových stavieb z hľadiska ochrany proti otrasom a ďalším geomechanickým javom
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Ovláda zásady navrhovania a projektovania technickej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Navrhuje pracovné a technologické postupy pre pracoviská bane a lomu. Aktívne sa zúčastňuje na výrobnom procese pri hlbinnej a povrchovej ťažbe.
Navrhuje technické riešenia a inovačné zmeny technologických parametrov banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
odborné poradenstvo pri ťažbe
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Analyzuje a rieši technické úlohy v technologickom procese ťažby na pracoviskách bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri schvaľovaní bansko-technických projektov orgánmi banského dozoru
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Rozumie rozsahu činnosti štátnej banskej správy. Ovláda zásady tvorby technických projektov pre jednotlivé etapy dobývania ložiska a ťažby nerastov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s odbornými úsekmi pri spracovávaní plánov a príprav ťažby
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Pracuje s technickým projektom otvárky, prípravy a dobývania (POPD). Ovláda zásady plánovacej činnosti pri príprave výroby. Pozná organizačnú štruktúru ťažobnej organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavba bezpečnostných stien a hrádzí v baniach
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Klasifikuje technické objekty bane a lomu nutné pri jednotlivých technických systémoch dobývania ložiska. Navrhuje geometrické, technologické a pevnostné parametre a stabilitu technických objektov. Posudzuje bezpečnostné parametre objektov a prípadne aj stav rizika poškodenia objektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
razenie horizontálnych a vertikálnych banských diel
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Ovláda metódy cyklického a mechanického razenia podzemných diel a tunelov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie návestných a signalizačných zariadení, reagovanie na signály
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Používa a kontroluje správne používanie komunikačných technických prostriedkov v bani a lome.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia dopravy materiálu v podzemí
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Ovláda dopravný poriadok pre prepravu materiálov a dopravno-prevádzkový poriadok. Vedie a usmerňuje činnosť pracovníkov na doprave.
Perspektíva: Aktuálna
4
zriaďovanie banských pracovísk
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Navrhuje a plánuje technologické aktívne pracoviská ťažobného prieskumu, razenia, ťažby a likvidácie banských diel a priestorov. Navrhuje geometrické a technologické parametre pracovísk v bani a lome.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca a realizácia činností potrebných pri príprave a dobývaní vyhradených ložísk, zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácií banských diel a lomov, úprave a zušľachťovaní nerastov
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vedie tím odborníkov pri spracovaní plánov dobývania a pri príprave banskej výroby. Pozná zásady sprístupnenia ložiska nerastu v podzemí a na povrchu. Kategorizuje prieskumné, ťažobné a likvidačné aktivity na ložisku. Ovláda používané technológie a systémy dobývania na činných pracoviskách bane a lomu. Pozná nadväznosti etáp a podetáp dobývania ložiska.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?