Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín vykonáva technické činnosti súvisiace s procesom ťažby, ktorý sa odohráva v dobývacom priestore ložiska, a to v zmysle zásad racionálneho dobývania a princípov využívania zásob úžitkového nerastu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
344
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3117 - Technici v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle
SK ISCO-08
3117001 - Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu
Banský technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
vedenie ľudí
P
informačná gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia ťažby a súvisiacich činností
Špecifikácia:
Potreba poznať dobývacie metódy a technické systémy pri prevádzke bane a lomu; vedieť stanoviť prevádzkové parametre a ukazovatele racionality dobývania - výrubnosť, znečistenie, straty, smerné číslo otvárky a príprav, ukazovateľ odkrývkového pomeru, výkonnosť porubov a lomových stien.
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
Špecifikácia:
Charakterizovať technický stav činných pracovísk bane a lomu.
4
technológia povrchového dobývania
Špecifikácia:
Metódy ťažby v povrchovom lome - clonové, plošné a komorové odstrely; poznať spôsoby otvárky povrchových lomov.
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
Špecifikácia:
Zhotovovanie výkresovej a mapovej dokumentácie technických systémov bane, resp. lomu a činných pracovísk ťažobnej prevádzky.
4
metódy odvodňovania v bani
Špecifikácia:
Zásady hydrogeologickej ochrany a čerpania podzemných, resp. banských vôd.
4
technológia dobývania, razenia a vrtných prác
Špecifikácia:
Zásady a postupy dobývania v uhoľných poruboch, ťažobných blokoch, rudných dobývkach a lomových stenách. Spôsoby kontinuálneho a cyklického razenia. Spôsoby vŕtania jadrových vrtov, geotechnických vrtov určených na degazáciu a odvodňovanie.
4
technológie trhacích prác
Špecifikácia:
Zásady rozpojovania hornín energiou výbuchu trhavín a mechanického rozpojovania hornín v baniach a lomoch.
4
banská geológia
Špecifikácia:
Potreba vedieť charakterizovať geologické pomery dobývania, poznať zásady rozloženia úžitkovej suroviny na ložisku, poznať typy ložísk a charakterizovať geotektonické podmienky ťažby.
4
metódy koordinácie činností pri ťažbe
Špecifikácia:
Potreba vedieť charakterizovať etapy a podetapy dobývania ložiska, poznať postup prác a technologické postupy pri ťažbe v najmenších organizačných jednotkách na ložisku - uhoľný porub, ťažobný blok, rudná dobývka a lomová stena.
4
geomechanické javy v baniach
Špecifikácia:
Potreba vedieť vyhodnotiť geomechanické pomery na činných pracoviskách bane a lomu; poznať princípy deformačných prejavov pri ťažbe a razení; stanoviť kritické deformačné pásma v dobývacom priestore bane a lomu; určiť zálomové uhly ťažby pre oblasti vplyvov poddolovania na povrchu.
4
doprava v podzemí a na povrchu
Špecifikácia:
Potreba vedieť charakterizovať systém banskej dopravy vo vzťahu k dobývaniu na obzoroch a ťažobných úsekoch bane; navrhnúť výkonnosť a kapacity horizontálnej a vertikálnej banskej dopravy; definovať systémy povrchovej dopravy v lomoch.
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
Špecifikácia:
Potreba vedieť navrhovať výkonové parametre ťažobných, raziacich, odťažbových a dopravných mechanizmov; poznať zásady automatizácie banských strojov a zariadení na dobývaní, razení a doprave.
4
metódy likvidácie baní
Špecifikácia:
Zásady suchého a mokrého spôsobu likvidácie banských priestorov. Potreba vedieť stanoviť geometrické parametre ochranných hrádzí v bani a poznať vlastnosti zásypových materiálov pri likvidácii jám a otvárkových banských diel. Potreba poznať stabilitu svahov pri povrchovej ťažbe v kameňolomoch.
4
ekonomika a riadenie v baníctve
Špecifikácia:
Základy organizácie práce pri ťažobnej činnosti. Potreba vedieť ekonomicky vyhodnotiť ťažobnú činnosť vo vzťahu k plánovaným parametrom a riadiť ťažobnú činnosť na pracoviskách bane a lomu.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
navrhovanie optimálnych plánov otvarky, prípravy a dobývania
Špecifikácia:
Základné parametre ťažby a dobývania ložiska. Stanovovanie dopravných vzdialeností pri odťažbe rúbaniny na horizontoch v bani a lomových stenách pri povrchovej ťažbe. Dodržiavanie zásady sprístupnenia ložiska pri hlbinnej a povrchovej ťažbe. Navrhovanie technických parametrov banských diel v otvárke a príprave, parametre ťažby v poruboch, na dobývkach a lomových stenách (porubovú výkonnosť, ukazovatele racionality dobývania).
4
spracovávanie časového plánu dobývania, vrátane banícko-technických ukazovateľov
Špecifikácia:
Časové a priestorové parametre dobývania ložiska. Kvalita zásob a úžitkovej suroviny na ložisku a horizonte bane resp. lomovej stene. Navrhovanie časových a priestorových modelov ťažby. Stanovovanie nábehovej ťažby a ročnej ťažby na ložisku.
4
spracovávanie čiastkových častí plánu dobývania a prípravy, vrátane príslušných bansko-technických ukazovateľov
Špecifikácia:
Vypracovávanie plánu ťažby na obzore bane, v ťažobnom úseku a na etáži lomovej steny. Navrhovanie sprístupnenia zásob na jednotlivých obzoroch bane a etážach lomu. Navrhovanie prípravných prác na porub, ťažobný blok, dobývku a lomovú stenu.
4
vypracovávanie a prejednávanie prípravných dokumentácií a projektov, vrátane zmien v baníctve
Špecifikácia:
Vypracovávanie technickej dokumentácie prípravy banskej výroby, vrátane výkresovej a mapovej dokumentácie ložiska. Spracovávanie projektovej dokumentácie pre banskú činnosť variantným spôsobom. Vypracovávanie alternatívnych projektov a návrhov dobývania ložiska. Vyhodnocovanie bansko-geologických podmienok dobývania na ložisku vo vzťahu k banskej výrobe.
4
schvaľovanie príslušnej prevádzkovej a technickej dokumentácie veľkých lomov
Špecifikácia:
Príprava technických podkladov na lomovú ťažobnú prevádzku. Kompletizácia technologickej a prevádzkovej dokumentácie lomu.
4
príprava a kompletizácia dokumentov technických projektov v hlbinných baniach
Špecifikácia:
Vypracovanie prípadových štúdií na rozvoj prieskumných a ťažobných aktivít bane. Spracovanie technicko-ekonomických štúdií. Vypracovávanie technických projektov - plán ťažby a banskej výroby. Spracovávanie technologických postupov dobývania a razenia. Zosúladenie projektov pre potreby výroby.
4
operatívna úprava technologických postupov pre razenie
Špecifikácia:
Vykonávanie zmien typových technologických postupov (TP) a vypracovávanie nových TP na razenie banských diel.
4
metodické riadenie a tvorba koncepcií pri nasadzovaní banskej techniky, resp. mechanizácie do banskej prevádzky
Špecifikácia:
Výkonové parametre banských strojov a banskej techniky. Navrhovanie banských mechanizmov pre existujúce bansko-geologické podmienky razenia a dobývania. Tvorenie koncepcie vývoja a rozvoja ťažobnej techniky v baniach a lomoch. Vypracovávanie metodiky na optimálne nasadenie banskej techniky. Organizovanie a zavádzanie banskej techniky na jednotlivé pracoviská bane a lomu.
4
aplikácia výsledkov technického rozvoja banských strojov a zariadení
Špecifikácia:
Vývoj banskej techniky vo vzťahu k potrebám dobývania. Definovanie úlohy technického rozvoja na inovácie ťažobných strojov a zariadení.
4
schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie baní
Špecifikácia:
Príprava technických podkladov na banskú ťažobnú prevádzku. Kompletizácia technologickej a prevádzkovej dokumentácie bane. Schvaľovanie technických podkladov na prípravu banskej výroby.
4
schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie lomov
Špecifikácia:
Príprava technických podkladov na lomovú ťažobnú prevádzku. Kompletizácia technologickej a prevádzkovej dokumentácie lomu.
4
vyhotovovanie technologických postupov v baníctve
Špecifikácia:
Vypracovávanie typového technologického postupu pracoviska, technologického postupu pre jednotlivé aktivity vykonávané v bani a lome.
4
vyhotovovanie čiastkových plánov otváranie, prípravy a ťažby nerastných surovín v baniach a lomoch
Špecifikácia:
Dodržiavanie metódy sprístupňovania ložísk na dobývanie. Rozblokovávanie ložiska na geologické bloky, panely a pracovné úseky. Charakterizovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych pomerov na ložisku. Navrhovanie otvárky ložiska a lomu (vypracovať plán otvárky), sústavy banských diel (vypracovať plán realizácie prípravných banských diel), dobývaciu metódu a technológiu dobývania v bani a lome (vypracovať plán ťažby v najmenšej organizačnej jednotke na ložisku). Spracovávanie ťažobných štúdií, vypracovávanie návrhov variantných riešení otvárky a dobývania.
4
vyhotovovanie plánu zabezpečovania alebo likvidácie bane
Špecifikácia:
Vypracovávanie technického projektu Plánu likvidácie a zabezpečenia bane/lomu. Vypracovávanie časových plánov likvidácie banských pracovísk a objektov (baňa a lom). Dodržiavanie spôsobov ekologickej likvidácie pracovísk bane a lomu. Vypracovávanie plánov na odvádzanie banských a podzemných vôd z bane a lomu. Navrhovanie opatrení.
4
spolupráca na príprave projektov alebo návrhov banských objektov a zariadení
Špecifikácia:
Projekčné spracovanie v tíme banských odborníkov. Navrhovanie geotechnickej konštrukcie pre objekty bane a lomu.
4
vyhotovovanie technologických postupov a pracovných postupov na jednotlivé banské činnosti
Špecifikácia:
Vypracovávanie technologických postupov na jednotlivé pracoviská, prieskumné vŕtanie, technologické vŕtanie (hydrogeologické vrty), razenie chodieb, razenie priestorových objektov, razenie komínov, dobývanie.
4
vyhotovovanie prevádzkovej dokumentácie pre povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Špecifikácia:
Vyhotovovanie prevádzkovej dokumentácie, určovanie podmienok na bezpečný výkon práce. Dodržiavanie zásady na realizáciu súbežných pracovných operácií. Charakterizovanie ohrozených miest a spôsoby ich označenia v bani a lome. Dodržiavanie prostriedkov a prístrojovej techniky na zaistenie bezpečnosti práce v ťažobnej prevádzke. Navrhovanie opatrení na zaistenie aktívnych a neaktívnych pracovísk. Spracovávanie technologických postupov, dopravného poriadku a vypracovávanie pracovných postupov, prevádzkových poriadkov, či havarijných plánov.
4
vyhotovovanie plánov využívania ložísk
Špecifikácia:
Dodržiavanie povoľovacích a schvaľovacích postupov na dobývanie ložiska. Dodržiavanie náležitostí Plánu využívania ložiska (PVL) - textová a grafická časť.
4
stanovovanie bezpečnostných opatrení pre práce v blízkosti nebezpečných a zvodnatených horizontov
Špecifikácia:
Dodržiavanie zásady bezpečného dobývania ložiska, princípov hydrogeologickej ochrany.
4
spracovanie plánov výroby v baníctve
Špecifikácia:
Aplikovanie zásad plánovacích činností v ťažobnom priemysle, metód na vypracovanie plánov výroby suroviny v bani a plánov výroby kameniva v lome. Spracovávanie výrobných plánov vo vzťahu k obchodnému (bussiness plan) a investičnému plánu. Aplikovanie zásad krátkodobého, strednodobého a dlhodobého plánovania v baníctve. Spracovávanie ročných plánov ťažby, mesačných plánov ťažobnej výroby, resp. mesačných režimov výroby pre baňu a pre povrchový lom.
4
spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
Špecifikácia:
Navrhovanie inovácií pracovných a technologických postupov. Zúčastňovanie sa výrobného procesu pri hlbinnej a povrchovej ťažbe. Navrhovanie zmien parametrov banskej výroby.
3
navrhovanie odpisov alebo prevodov zásob nerastov do nebilančných zásob
Špecifikácia:
Navrhovanie metód klasifikácie zásob nerastov, dodržiavanie zásady na odpisovanie a prírastky geologických zásob a zásady prevodov a zmien zásob na ložisku.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.