Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)

Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) pripravuje tovar na uskladnenie a vyskladnenie, zabezpečuje jeho nakládku, uloženie a vykládku na a z dopravného prostriedku. Spolupracuje na prijímaní a výdaji tovaru v sklade, manipuluje s tovarom, ukladá a upevňuje tovar na paletách a zodpovedá za udržiavanie čistoty v sklade.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Skladník
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 9333 - Manipulační pracovníci, nosiči
SK ISCO-08 9333004 - Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)
Divízia SK NACE Rev. 2 Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Manipulant, nosič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
  Špecifikácia:
  Systémy skladovania, postupy na zaskladnenie a vyskladnenie tovaru podľa logistických systémov, ako napr. FIFO (First In, First Out – Prvý dnu, prvý von) a pod.
 • stupeň EKR 3 postupy skladovania a ochrany tovaru
 • stupeň EKR 3 spôsoby balenia tovaru
 • stupeň EKR 3 predpisy na upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 postupy príjmu tovaru do skladu a výdaja zo skladu
 • stupeň EKR 3 čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia používané v skladoch
  Špecifikácia:
  Spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.
 • stupeň EKR 3 druhy paliet a spôsoby ukladania a upevňovania tovaru na paletách
 • stupeň EKR 3 postupy skladovania nebezpečného tovaru
  Špecifikácia:
  Postupy manipulácie, stohovania, ukladania a skladovania nebezpečného tovaru.
 • stupeň EKR 3 postupy evidencie tovaru v sklade
  Špecifikácia:
  Požiadavky na vedenie evidencie podľa interných predpisov v sklade.
 • stupeň EKR 3 postupy inventarizácie tovaru v sklade
  Špecifikácia:
  Postupy fyzickej inventarizácie tovaru.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
 • stupeň EKR 3 príjem tovaru do skladu
  Špecifikácia:
  Vykládka, kontrola, triedenie a uloženie tovaru do skladu podľa druhu tovaru ručne alebo pomocou manipulačnej techniky.
 • stupeň EKR 3 výdaj tovaru zo skladu
  Špecifikácia:
  Kontrola a príprava tovaru na expedíciu, jeho nakládka na dopravný prostriedok, vrátane bezpečného upevnenia.
 • stupeň EKR 3 kontrola, čistenie a balenie skladovaného tovaru
 • stupeň EKR 3 obsluha vysokozdvižných vozíkov
  Špecifikácia:
  Zakladanie paliet do regálov pomocou vysokozdvižných vozíkov. Kontrola ich prevádzkyschopnosti a bežná údržba.
 • stupeň EKR 3 obsluha fóliovacích strojov
 • stupeň EKR 3 používanie scenerov čiarových kódov a rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
 • stupeň EKR 3 príprava podkladov na evidenciu a dokumentáciu štatistiky a pasportizácie tovarov
 • stupeň EKR 3 prečerpávanie tekutých látok do menších obalov
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o priestory skladu
  Špecifikácia:
  Udržiavanie poriadku a čistoty v skladových priestoroch.
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom vzniknutým pri skladovaní
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie