Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) pripravuje tovar na uskladnenie a vyskladnenie, zabezpečuje jeho nakládku, uloženie a vykládku na a z dopravného prostriedku. Spolupracuje na prijímaní a výdaji tovaru v sklade, manipuluje s tovarom, ukladá a upevňuje tovar na paletách a zodpovedá za udržiavanie čistoty v sklade.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy
Skladník
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
9333 - Manipulační pracovníci, nosiči
SK ISCO-08
9333004 - Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)
Divízia SK NACE Rev. 2
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu
Manipulant, nosič

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Špecifikácia:
Systémy skladovania, postupy na zaskladnenie a vyskladnenie tovaru podľa logistických systémov, ako napr. FIFO (First In, First Out – Prvý dnu, prvý von) a pod.
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
3
spôsoby balenia tovaru
3
predpisy na upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
3
spôsoby nakladania s odpadmi
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
postupy príjmu tovaru do skladu a výdaja zo skladu
3
čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
3
stroje a zariadenia používané v skladoch
Špecifikácia:
Spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.
3
druhy paliet a spôsoby ukladania a upevňovania tovaru na paletách
3
postupy skladovania nebezpečného tovaru
Špecifikácia:
Postupy manipulácie, stohovania, ukladania a skladovania nebezpečného tovaru.
3
postupy evidencie tovaru v sklade
Špecifikácia:
Požiadavky na vedenie evidencie podľa interných predpisov v sklade.
3
postupy inventarizácie tovaru v sklade
Špecifikácia:
Postupy fyzickej inventarizácie tovaru.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
3
príjem tovaru do skladu
Špecifikácia:
Vykládka, kontrola, triedenie a uloženie tovaru do skladu podľa druhu tovaru ručne alebo pomocou manipulačnej techniky.
3
výdaj tovaru zo skladu
Špecifikácia:
Kontrola a príprava tovaru na expedíciu, jeho nakládka na dopravný prostriedok, vrátane bezpečného upevnenia.
3
kontrola, čistenie a balenie skladovaného tovaru
3
obsluha vysokozdvižných vozíkov
Špecifikácia:
Zakladanie paliet do regálov pomocou vysokozdvižných vozíkov. Kontrola ich prevádzkyschopnosti a bežná údržba.
3
obsluha fóliovacích strojov
3
používanie scenerov čiarových kódov a rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
3
príprava podkladov na evidenciu a dokumentáciu štatistiky a pasportizácie tovarov
3
prečerpávanie tekutých látok do menších obalov
3
starostlivosť o priestory skladu
Špecifikácia:
Udržiavanie poriadku a čistoty v skladových priestoroch.
3
nakladanie s odpadom vzniknutým pri skladovaní
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)