Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe obsluhuje, monitoruje a riadi poloautomatické a automatické šijacie, vyšívacie a žehliace stroje pri vykonávaní úkonov spojených so šitím odevov a ich žehlením. Pri práci aplikuje správne technologické postupy, využíva vzorové výrobky a písomné pokyny. Pracuje s prídavnými aparátmi, šablónami a drobnou prípravou. Vykonáva základnú údržbu strojov a zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
1660/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8153
SK ISCO-08
8153000
ESCO
2636
SK NACE Rev. 2
C14
CPA 2015
C14
Príslušnosť k povolaniu
8153000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: technológie odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vyšívania
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
Príznak: Sektorová (24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy hľadania chýb textilných a odevných materiálov a produktov, spôsoby ich rozborov a skúšok
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne materiály, polotovary a produkty v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy hospodárneho využívania materiálov a energií pri výrobe polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy údržby a ošetrovania strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: metódy a postupy údržby a ošetrovania strojov a zariadení v odevnej výrobe
Perspektíva: Aktuálna
3
technika a technológia ručného a strojového šitia
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v odevnej výrobe
Perspektíva: Aktuálna
2
monitorovanie automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola prevádzkyschopnosti šijacích strojov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zisťovanie materiálových a výrobných chýb
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné šitie
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zošívanie dielov a súčastí výrobku na šijacích strojoch
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: zošívanie dielov výrobkov, všívanie zipsov, podšívanie, prešívanie, obnitkovanie a lemovanie dielov výrobkov na šijacích strojoch
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha šijacích strojov v priemyselnej výrobe odevov a bielizne
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: vrátane vysekávacích a automatických šijacích strojov
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v odevnej výrobe
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?