Operátor navliekania osnov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor navliekania osnov

Operátor navliekania osnov navlieka osnovy ručne alebo pomocou stroja. Navlieka priadze do osnovného brda pre tkacie stroje. Kontroluje chod strojov a zariadení a zabezpečuje ich bežnú údržbu. Odstraňuje chyby navlečenej osnovy.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Navliekač
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8151 - Operátori strojov na výrobu vlákien a pradiarenských výrobkov
SK ISCO-08 8151006 - Operátor navliekania osnov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Príslušnosť k povolaniu Operátor spracovania vlákien

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia strojného tkania
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 technológia výroby textílií
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 3 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
 • stupeň EKR 3 technológia ručného a strojného navliekania
 • stupeň EKR 2 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha programovacích zariadení na navádzanie tkáčskych osnov
 • stupeň EKR 3 obsluha bubnových a komorových šlichtovacích strojov pre šlichtovanie osnov vo výrobe textílií
 • stupeň EKR 3 obsluha jednoduchých a špeciálnych textilných strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 obsluha valcových snovacích strojov alebo pásových strojov s návlekom priadze vo výrobe textílií
 • stupeň EKR 3 obsluha tkáčskeho stavu na tkanie poťahových, dekoračných a odevných tkanín, opôn a kobercov v zložitých väzbách
 • stupeň EKR 3 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie