Operátor stroja na pletenie (pletiar)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor stroja na pletenie (pletiar) obsluhuje stroje na výrobu všetkých druhov úpletov s využitím rôznych textilných materiálov a väzieb. Monitoruje pletiarske stroje podľa jednotlivých väzieb, prípadne nastavuje vzory pletenia. Zásobuje stroje materiálom, odstraňuje príčiny chýb v pletení, zodpovedá za technológiu pletenia pre jednotlivé vyrábané artikle a vykonáva ďalšie súvisiace úkony. Priebežne sleduje prevádzkyschopnosť a technologické parametre obsluhovaného zariadenia a výstupných produktov a stará sa o ošetrovanie a bežnú údržbu príslušného vybavenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8152 - Operátori tkacích a pletacích strojov
SK ISCO-08
8152002 - Operátor stroja na pletenie (pletiar)
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu
Operátor výroby textilu

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia strojného pletenia
3
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
3
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
3
technológia výroby textílií
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
3
metódy a postupy ručného pletenia
3
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov
3
pracovné postupy pri pletení hladkých a vzorovaných úpletov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha pletacích strojov
Špecifikácia:
vrátane nastavovania pletiarskych strojov
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve
3
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
Špecifikácia:
vrátane ich monitorovania
2
pletenie hladkých a vzorovaných úpletov
3
zhodnotenie kvality pleteniny
Špecifikácia:
identifikácia a označenie chýb na pletenine
3
monitorovanie pletiarskych strojov
3
zásobovanie strojov materiálom
3
odstraňovanie drobných chýb a nerovností na pletenine
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.