Operátor stroja na pletenie (pletiar)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor stroja na pletenie (pletiar)

Operátor stroja na pletenie (pletiar) obsluhuje stroje na výrobu všetkých druhov úpletov s využitím rôznych textilných materiálov a väzieb. Monitoruje pletiarske stroje podľa jednotlivých väzieb, prípadne nastavuje vzory pletenia. Zásobuje stroje materiálom, odstraňuje príčiny chýb v pletení, zodpovedá za technológiu pletenia pre jednotlivé vyrábané artikle a vykonáva ďalšie súvisiace úkony. Priebežne sleduje prevádzkyschopnosť a technologické parametre obsluhovaného zariadenia a výstupných produktov a stará sa o ošetrovanie a bežnú údržbu príslušného vybavenia.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8152 - Operátori tkacích a pletacích strojov
SK ISCO-08 8152002 - Operátor stroja na pletenie (pletiar)
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby textilu

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia strojného pletenia
 • stupeň EKR 3 druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 technológia výroby textílií
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 3 metódy a postupy ručného pletenia
 • stupeň EKR 3 postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov
 • stupeň EKR 3 pracovné postupy pri pletení hladkých a vzorovaných úpletov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha pletacích strojov
  Špecifikácia:
  vrátane nastavovania pletiarskych strojov
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 2 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
  Špecifikácia:
  vrátane ich monitorovania
 • stupeň EKR 3 pletenie hladkých a vzorovaných úpletov
 • stupeň EKR 3 zhodnotenie kvality pleteniny
  Špecifikácia:
  identifikácia a označenie chýb na pletenine
 • stupeň EKR 3 monitorovanie pletiarskych strojov
 • stupeň EKR 3 zásobovanie strojov materiálom
 • stupeň EKR 3 odstraňovanie drobných chýb a nerovností na pletenine

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie