Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle

Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle riadi prácu zamestnancov pri montáži, údržbe a opravách strojných zariadení.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3121 - Majstri (supervízori, revírnici) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume
SK ISCO-08 3121003 - Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Banský technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 metódy merania dĺžok a uhlov
 • stupeň EKR 4 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 4 točivé stroje vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
 • stupeň EKR 4 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 technológia práce strojníka banských zariadení
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 manažment - supervízor
 • stupeň EKR 4 manažment pre majstrov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
 • stupeň EKR 4 vedenie záznamov o prevádzke, priebehu a výsledkoch činnosti, revíziách a opravách výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch potrubných celkov, tlakových nádob a kotlov
 • stupeň EKR 4 riadenie pracovníkov údržby strojov v ťažobnom priemysle
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržovania pracovného a technologického poriadku, bezpečnostných a hygienických predpisov v hlbinných baniach
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie prehliadok, údržby a opráv strojov a zariadení pri úprave surovín
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
 • stupeň EKR 4 nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch banských strojov, zariadení a výrobných liniek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie