Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle operatívne riadi a koordinuje pracovné činnosti zamestnancov pri montáži, údržbe, opravách a obsluhe strojov a strojných zariadení na pridelenom úseku. Zodpovedá za efektívne využívanie štandardných aj moderných metód diagnostiky porúch a možností ich odstránenia. Zabezpečuje rôzne činnosti údržbárskeho procesu so zreteľom na kvalitu, bezpečnosť pri práci a ochranu životného prostredia. Pozná a uplatňuje zásady tímovej práce a motivačné manažérske techniky. Kontroluje dodržiavanie pokynov pre obsluhu a údržbu strojov a strojných zariadení vydaných výrobcom, má prehľad v moderných technológiách a vie čítať a využívať príslušnú technickú dokumentáciu. Vykonáva optimálne plánovanie preventívnych údržbárskych činností na základe pokynov výrobcu a prevádzkovej spoľahlivosti strojov a strojných zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1656/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Alternatívne názvy
SK Banský technik, mechanik
SK Strojársky technik v oblasti údržby
SK Majster údržby
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Organizačný, riadiaci a kontrolný charakter zamestnania vyžaduje zodpovedajúce praktické skúsenosti s pracovnými činnosťami na pridelenom úseku banskej prevádzky.
ISCO-08
3121
SK ISCO-08
3121003
ESCO
1268
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,B09,C23
CPA 2015
B05,B07,B08,B09,C23
Príslušnosť k povolaniu
3121003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy a postupy pracovných operácií
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažérstvo bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Budúca
4
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment - supervízor
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy údržby a opráv robotických zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Špecifikácia: Diaľkovo ovládané a robotické technológie určené na prieskum, monitorovanie stavu pracovného prostredia na účely bezpečnosti, viacúčelové univerzálne manipulátory (nakladače, podávače, vrtne súpravy a pod.).
Perspektíva: Budúca
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania dĺžok a uhlov
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby diagnostiky, opráv, údržby strojov a zariadení s možnosťou ich obsluhy
Príznak: Sektorová (10) ?
Špecifikácia: Metódy bezdemontážnej diagnostiky, vibrodiagnostika, infračervená termografia, laserová diagnostika a pod..
Perspektíva: Budúca
4
technológia práce strojníka banských zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizácia v baníctve
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Riadiace a kontrolné procesy podporované PC softvérom, vykonávané bez alebo s priamou účasťou človeka.
Perspektíva: Budúca
4
spôsoby údržby a opráv banských a stavebných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov pre obsluhu a bežnú údržbu výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce pri montáži, zapájaní, opravách a kontrole banských zariadení a rozvodov
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a posudzovanie technického stavu zariadení z pohľadu prevádzkyschopnosti
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola technického stavu banských zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržovania pracovného a technologického poriadku, bezpečnostných a hygienických predpisov v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola prevádzky pracoviska z hľadiska dodržiavania ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť práce
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Manažovanie bezpečnostných rizík s využitím najnovších technológií podporujúcich bezpečnú prevádzku na banských pracoviskách.
Perspektíva: Budúca
4
diagnostikovanie porúch potrubných celkov, tlakových nádob a kotlov
Príznak: Sektorová (8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch a závad na základe využitia rôznych metód riešenia problémov
Príznak: Sektorová (10) ?
Špecifikácia: Ovládanie moderných metód diagnostiky porúch a možnosti ich odstránenia, schopnosť identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní poruchy prostredníctvom moderných technológií, používať počítačové programy zamerané na organizáciu a riadenie údržby.
Perspektíva: Budúca
4
diagnostikovanie porúch banských strojov, zariadení a výrobných liniek
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidovanie technických dát o priebehu a výsledkoch práce
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie záznamov o prevádzke, priebehu a výsledkoch činnosti, revíziách a opravách výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie prehliadok, údržby a opráv strojov a zariadení pri úprave surovín
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba robotických systémov
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Budúca
4
opravy strojov a strojných zariadení v podzemí
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy jednoduchých banských strojov, strojných zariadení, dopravných tratí a ostatného zariadenia na povrchu banskej prevádzky
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie údržby a prevádzkyschopnosti technických zariadení a systémov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie pracovníkov údržby strojov v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?