Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle riadi prácu zamestnancov pri montáži, údržbe a opravách strojných zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3121 - Majstri (supervízori, revírnici) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume
SK ISCO-08
3121003 - Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Banský technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
4
strojné mechanizmy
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
metódy merania dĺžok a uhlov
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
4
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
4
technológia práce strojníka banských zariadení
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
manažment - supervízor
4
manažment pre majstrov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
4
vedenie záznamov o prevádzke, priebehu a výsledkoch činnosti, revíziách a opravách výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
4
diagnostikovanie porúch potrubných celkov, tlakových nádob a kotlov
4
riadenie pracovníkov údržby strojov v ťažobnom priemysle
4
kontrola dodržovania pracovného a technologického poriadku, bezpečnostných a hygienických predpisov v hlbinných baniach
4
zabezpečovanie prehliadok, údržby a opráv strojov a zariadení pri úprave surovín
4
ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
4
nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
4
diagnostikovanie porúch banských strojov, zariadení a výrobných liniek
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.