Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby) priamo riadi a organizuje práce na zverenom úseku. Zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh a opatrení v oblasti bezpečnosti práce, plnenie výkonových a technicko hospodárskych noriem a zodpovedá za plnenie mesačných plánov výroby. Vedie predpísanú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Revírnik
Steiger
Technik
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3121 - Majstri (supervízori, revírnici) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume
SK ISCO-08
3121001 - Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Banský technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
fyzická zdatnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hygiena pri práci
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
4
technológie hlbinného dobývania a razenia
4
technológia povrchového dobývania
4
technológie trhacích prác
4
indikačná a detekčná technika
4
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
4
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
4
protiprietržová ochrana v baniach
4
banské záchranárstvo
4
banská geológia
4
technológia dobývania, razenia a vrtných prác
4
metódy koordinácie činností pri ťažbe
4
banská geomechanika
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
4
doprava v podzemí a na povrchu
4
banská degazácia a klimatizácia
4
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
4
ekonomika a riadenie v baníctve
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
4
metódy likvidácie baní
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku alebo v bani
Špecifikácia:
Razenie podzemných banských diel, banské merania, vetranie šachty, záchranárstvo, bezpečnosť trhacích prác. Riadenie a organizácia prác pri hĺbení banských jám, razení banských diel, dobývaní, pri vybavovaní a likvidácii porubov, v banskej doprave, banskej údržbe banských diel, vetraní, bezpečnosti, vybavovaní a likvidácii banských pracovísk a pod.
4
operatívna úprava technologických postupov pre razenie
4
riadenie výrobnej činnosti na vymedzenom technologickom úseku
4
inštruktáž pracovníkov obsluhujúcich stroje a zariadenia v hlbinných baniach
4
riadenie a organizácia práce strelmajstrov a skladníkov výbušnín
4
bezpečné a odborné riadenie banskej činnosti
4
riadenie a koordinácia geologicko-prieskumných prác v etape vyhľadávania a ťažby ložiska
4
riadenie jednotlivých úsekov lomu pri ťažbe úžitkových nerastov
4
riadenie a organizácia montáže a demontáže technického zariadenia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.