Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)

Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby) priamo riadi a organizuje práce na zverenom úseku. Zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh a opatrení v oblasti bezpečnosti práce, plnenie výkonových a technicko hospodárskych noriem a zodpovedá za plnenie mesačných plánov výroby. Vedie predpísanú dokumentáciu.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Revírnik
Steiger
Technik
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3121 - Majstri (supervízori, revírnici) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a geologickom prieskume
SK ISCO-08 3121001 - Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby)
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Banský technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 hygiena pri práci
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 4 zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
 • stupeň EKR 4 technológie hlbinného dobývania a razenia
 • stupeň EKR 4 technológia povrchového dobývania
 • stupeň EKR 4 technológie trhacích prác
 • stupeň EKR 4 indikačná a detekčná technika
 • stupeň EKR 4 protiprašná prevencia a ochrana v baniach
 • stupeň EKR 4 vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
 • stupeň EKR 4 protiprietržová ochrana v baniach
 • stupeň EKR 4 banské záchranárstvo
 • stupeň EKR 4 banská geológia
 • stupeň EKR 4 technológia dobývania, razenia a vrtných prác
 • stupeň EKR 4 metódy koordinácie činností pri ťažbe
 • stupeň EKR 4 banská geomechanika
 • stupeň EKR 4 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 4 doprava v podzemí a na povrchu
 • stupeň EKR 4 banská degazácia a klimatizácia
 • stupeň EKR 4 technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v baníctve
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 metódy likvidácie baní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku alebo v bani
  Špecifikácia:
  Razenie podzemných banských diel, banské merania, vetranie šachty, záchranárstvo, bezpečnosť trhacích prác. Riadenie a organizácia prác pri hĺbení banských jám, razení banských diel, dobývaní, pri vybavovaní a likvidácii porubov, v banskej doprave, banskej údržbe banských diel, vetraní, bezpečnosti, vybavovaní a likvidácii banských pracovísk a pod.
 • stupeň EKR 4 operatívna úprava technologických postupov pre razenie
 • stupeň EKR 4 riadenie výrobnej činnosti na vymedzenom technologickom úseku
 • stupeň EKR 4 inštruktáž pracovníkov obsluhujúcich stroje a zariadenia v hlbinných baniach
 • stupeň EKR 4 riadenie a organizácia práce strelmajstrov a skladníkov výbušnín
 • stupeň EKR 4 bezpečné a odborné riadenie banskej činnosti
 • stupeň EKR 4 riadenie a koordinácia geologicko-prieskumných prác v etape vyhľadávania a ťažby ložiska
 • stupeň EKR 4 riadenie jednotlivých úsekov lomu pri ťažbe úžitkových nerastov
 • stupeň EKR 4 riadenie a organizácia montáže a demontáže technického zariadenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie