Banský zámočník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Banský zámočník

Banský zámočník zabezpečuje údržbu, montáž a opravy strojných a dopravných zariadení v podzemí.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7222 - Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
SK ISCO-08 7222003 - Banský zámočník
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Zámočník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 3 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 3 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 3 točivé stroje vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 3 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 technológia zvárania kovov
 • stupeň EKR 3 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
 • stupeň EKR 3 technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a opravy dobývacieho náradia
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch ťažobných a banských zariadení a strojov
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie, nastavovanie a údržba ťažných strojov a vrtov na banské práce
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a údržba kolesového nakladača v baníctve
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a údržba lopatových rýpadiel
 • stupeň EKR 3 generálne opravy banských strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
  Špecifikácia:
  vrátane opravy jednoduchých banských strojov a strojných zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie