Banský elektromechanik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Banský elektromechanik

Banský elektromechanik zabezpečuje opravy a údržbu elektrozariadení v bani, pričom využíva elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Banský elektromontér
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
 • - aspoň 1 rok na zariadenia do 1000 V, - aspoň 2 roky na zariadenia nad 1000 V - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08 7411 - Stavební a prevádzkoví elektrikári
SK ISCO-08 7411002 - Banský elektromechanik
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Elektromechanik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  V baníctve.
 • stupeň EKR 3 elektrotechnické zariadenia v baniach
 • stupeň EKR 3 oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
 • stupeň EKR 3 elektronické a číslicové obvody
 • stupeň EKR 3 elektronické prvky
 • stupeň EKR 3 elektronika
 • stupeň EKR 3 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 3 vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
  Špecifikácia:
  Normy v baníctve.
 • stupeň EKR 3 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
 • stupeň EKR 3 technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 diagnostikovanie porúch elektrických zariadení, prípadne ich rozvodov a súčastí
  Špecifikácia:
  Silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov a súčastí.
 • stupeň EKR 3 meranie elektrických veličín, vyhodnocovanie nameraných hodnôt
 • stupeň EKR 3 montáž, rekonštrukcia a zapájanie banských rozvodov a zariadení
  Špecifikácia:
  Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a zariadenia.
 • stupeň EKR 3 orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 3 revízia a kontrola stavu banských silnoprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
  Špecifikácia:
  Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a zariadenia.
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy banských silnoprúdových rozvodov a zariadení
  Špecifikácia:
  Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a zariadenia.
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce pri montáži, zapájaní, opravách a kontrole banských zariadení a rozvodov
  Špecifikácia:
  Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a zariadenia.
 • stupeň EKR 3 vyhotovovanie záznamov a povinnej dokumentácie o vykonanej montáži, pripojení, oprave alebo revízii elektrických zariadení, rozvodov a ich súčastí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie