Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín vykonáva kontrolu, preventívne prehliadky, diagnostikovanie porúch, opravy, údržbu, montáž a demontáž strojov a technických zariadení používaných pri ťažbe nerastov a pri zaistení bezpečnosti pracoviska. Zodpovedá za presné a úplné vykonávanie pracovných operácií, za dodržiavanie termínov na bežné a generálne opravy. Kontroluje a vyhodnocuje poruchovosť strojov a zariadení, predkladá návrhy na zlepšenie ich celkového stavu. Pozná a dodržiava pokyny na obsluhu a údržbu strojov a zariadení vydaných výrobcom, pracovné postupy a metódy údržby a opráv týchto strojov a zariadení. Zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a noriem v oblasti životného prostredia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1651/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Alternatívne názvy
SK Mechanik v strojárstve - stroje a zariadenia
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7233
SK ISCO-08
7233006
ESCO
2266
SK NACE Rev. 2
B05,B07,C23
CPA 2015
B05,B07,C23
Príslušnosť k povolaniu
7233006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
robotika
Príznak: Sektorová (10) ?
Špecifikácia: Automatizácia dopravy, dopravníky, podávacie mechanizmy.
Perspektíva: Budúca
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zvárania kovov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby starostlivosti o dopravné zariadenia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia práce strojníka banských zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv vrtných súprav
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov pre obsluhu a bežnú údržbu výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce pri montáži, zapájaní, opravách a kontrole banských zariadení a rozvodov
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola technického stavu banských zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch banských strojov, zariadení a výrobných liniek
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie záznamov o prevádzke, priebehu a výsledkoch činnosti, revíziách a opravách výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie prehliadok, údržby a opráv strojov a zariadení pri úprave surovín
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Napr. ťažobných, výrobných, spracovateľských, upravárenských, dopravných a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy strojov a strojných zariadení v podzemí
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba strojných zariadení vrtných súprav
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a údržba kolesového nakladača v baníctve
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy jednoduchých banských strojov, strojných zariadení, dopravných tratí a ostatného zariadenia na povrchu banskej prevádzky
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Napr. banských lámp, kúpeľní.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha dopravných zariadení
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?