Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín vykonáva montážne práce, opravy a údržbu prepravnej, nakladacej a vrtnej techniky, technických zariadení na zabezpečenie bezpečnosti pracoviska a iných strojných zariadení používaných pri ťažbe nerastov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08
7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08
7233006 - Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik priemyselných strojov a zariadení

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
strojné mechanizmy
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
4
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
4
technológia opráv vrtných súprav
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Špecifikácia:
Napr. ťažobných, výrobných, spracovateľských, upravárenských, dopravných a pod.
4
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
4
ošetrovanie a údržba kolesového nakladača v baníctve
4
údržba a opravy jednoduchých banských strojov, strojných zariadení, dopravných tratí a ostatného zariadenia na povrchu banskej prevádzky
Špecifikácia:
Napr. banských lámp, kúpeľní.
4
opravy strojov a strojných zariadení v podzemí
4
údržba strojných zariadení vrtných súprav
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.