Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle odoberá vzorky horniny z povrchových lomov a banských diel a tieto pripravuje na ďalšie spracovanie na účely geologického prieskumu, kde sa skúmajú geologické pomery ložiska a jeho tektonická stavba, sleduje rozmiestnenie jednotlivých nerastov podľa kvality, skúma banskotechnické podmienky, ktoré môžu ovplyvniť dobývanie zistených a overených zásob nerastov tvoriacich ložiská. Podieľa sa na prípravných prácach pri prieskume ložiska a príprave ťažby. Spolupracuje s odbornými útvarmi pri spracovaní plánov a príprav ťažby. Vyhodnocuje vlastnosti odobratých vzoriek. Vedie predpísanú geologickú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1650/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Alternatívne názvy
SK Manipulačný robotník pri geologickom a inom prieskume
SK Prevádzkový vzorkár
SK Zásekový vzorkár
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543014
ESCO
2491
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,B09
CPA 2015
B05,B07,B08,B09
Príslušnosť k povolaniu
7543014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
geológia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mineralógia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy odberu vzoriek v oblasti ťažby
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Vedieť analyzovať a triediť výsledky merania.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie povrchového dobývania
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ložisková geológia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia vrtných prác
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
banská geológia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
banské meračstvo
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
banská geomechanika
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhodnocovanie fyzikálnych a mechanických vlastností odobraných vzoriek horniny
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie v baníctve
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie, aktualizácia a archivácia geologickej dokumentácie
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie geologickej mapovej dokumentácie
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca s odbornými úsekmi pri spracovávaní plánov a príprav ťažby
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba vrtných súprav, miešacích zariadení a ostatných strojov a zariadení používaných pri geologickom prieskume
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odber vzoriek z povrchových lomov a banských diel a príprava na ďalšie spracovanie v geologickom prieskume
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha geologicko-prieskumných zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?