Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle odoberá vzorky pri ťažbe nerastov, podieľa sa na prípravných prácach pri prieskume ložiska a príprave ťažby a vedie predpísanú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Manipulačný robotník pri geologickom a inom prieskume
Prevádzkový vzorkár
Zásekový vzorkár
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08
7543014 - Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
banská geológia
4
banské meračstvo
4
zásady vedenia technickej dokumentácie
4
geológia
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
banská geomechanika
3
mineralógia
3
technológia obsluhy vrtákov
3
technológie hlbinného dobývania a razenia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
údržba vrtných súprav, miešacích zariadení a ostatných strojov a zariadení používaných pri geologickom prieskume
4
spolupráca s odbornými úsekmi pri spracovávaní plánov a príprav ťažby
4
vyhodnocovanie fyzikálnych a mechanických vlastností odobraných vzoriek horniny
4
odber vzoriek z povrchových lomov a banských diel a príprava na ďalšie spracovanie v geologickom prieskume
4
obsluha geologicko-prieskumných zariadení
3
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie v baníctve
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.