Tunelár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Tunelár

Tunelár razí tunely, chodby, komíny, hĺbi jamy a vystužuje ich oceľovou, železobetónovou alebo drevenou výstužou.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Razič
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8111 - Baníci a lamači
SK ISCO-08 8111005 - Tunelár
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Baník, lamač

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológie razenia tunelov
 • stupeň EKR 3 zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
  Špecifikácia:
  Pri razení banských diel a tunelov.
 • stupeň EKR 3 technológie hlbinného dobývania a razenia
 • stupeň EKR 3 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
  Špecifikácia:
  Pri razení banských diel a tunelov.
 • stupeň EKR 3 vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 3 technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Pri razení banských diel a tunelov.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
 • stupeň EKR 3 technológie trhacích prác

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a stavebných výkresoch na razenie tunelov, chodieb, štôlní a hĺbenia jám
 • stupeň EKR 3 obsluha pomocných strojov a čerpadiel v podzemí, pri razení tunelov, chodieb a štôlní
 • stupeň EKR 3 doprava a montáž rôznych druhov výstuží pri razení tunelov a chodieb
 • stupeň EKR 3 povrchové úpravy omurovania tunelov a štôlní striekaným betónom, suchou alebo mokrou metódou
 • stupeň EKR 3 budovanie a odstraňovanie výdrevy pri razení tunelov a chodieb
 • stupeň EKR 3 obsluha a riadenie raziacich strojov na razenie tunelov, chodieb a štôlní a súprav na pretláčanie potrubí s vrtným štítom
 • stupeň EKR 3 príprava, kladenie a prekladanie koľají, výhybiek a točníc pri razení tunelov a chodieb
 • stupeň EKR 3 riadenie a obsluha pásových vozov
 • stupeň EKR 3 obsluha a údržba vrtných zariadení
 • stupeň EKR 3 vedenie motorových vozíkov a ťahačov so spaľovacím motorom, multikár a malých traktorov, vrátane jazdy na verejných komunikáciách a manipulácia s bremenami
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojových zariadení, tunelov, chodieb a štôlní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie