Baník, strojník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Baník, strojník

Baník, strojník riadi chod dobývacieho alebo raziaceho stroja pri hlbinnej ťažbe nerastných surovín. Obsluhuje banskú mechanizovanú výstuž, prepravné zariadenia suroviny a iné banské bezkoľajové mechanizmy, riadi elektrohydraulické vrtné súpravy, nakladá, zaváža a vyváža rúbaninu, resp. základku.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Kombajnér pri ťažbe a razení
Pracovník obsluhy dobývacích a raziacich strojov
Vodič banskej bezkoľajovej mechanizácie (BBM)
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8111 - Baníci a lamači
SK ISCO-08 8111002 - Baník, strojník
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Baník, lamač

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológie hlbinného dobývania a razenia
  Špecifikácia:
  Vrátane technológie práce raziča - baníka.
 • stupeň EKR 3 technológie trhacích prác
 • stupeň EKR 3 technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
  Špecifikácia:
  Vrátane všeobecných zásad a postupov starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky.
 • stupeň EKR 3 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
  Špecifikácia:
  Vrátane zariadení banskej bezkoľajovej mechanizácie.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 technológia vrtných prác
 • stupeň EKR 3 pracovné prostredie a pracovné podmienky
 • stupeň EKR 3 doprava v podzemí a na povrchu
  Špecifikácia:
  Vrátane dopravného poriadku v bani.
 • stupeň EKR 3 vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
 • stupeň EKR 3 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
  Špecifikácia:
  Vrátane strojárskych noriem.
 • stupeň EKR 3 prípravné práce v podzemí
 • stupeň EKR 3 spôsoby a postupy práce strojníka banských bezkoľajových zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 realizácia prípravných prác v podzemí
 • stupeň EKR 3 vedenie dokumentácie podľa príslušných banských predpisov
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení na dopravu rúbaniny, materiálu a osôb
 • stupeň EKR 3 riadenie a obsluha ťažobných strojov a zariadení v bani
  Špecifikácia:
  Banských dobývacích, raziacich, vŕtacích, nakladacích strojov, banskej bezkoľajovej mechanizácie, prepravníkových nakladačov a zakladacích veľkostrojov.
 • stupeň EKR 3 kontrola technického stavu banských zariadení
 • stupeň EKR 3 manipulácia s vrtným náradím na pracovnej plošine pri vŕtaní, zapúšťaní
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch ťažobných a banských zariadení a strojov
 • stupeň EKR 3 orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie