Baník, strojník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Baník, strojník riadi chod dobývacieho alebo raziaceho stroja pri hlbinnej ťažbe nerastných surovín. Obsluhuje banskú mechanizovanú výstuž, prepravné zariadenia suroviny a iné banské bezkoľajové mechanizmy, riadi elektrohydraulické vrtné súpravy, nakladá, zaváža a vyváža rúbaninu, resp. základku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy
Kombajnér pri ťažbe a razení
Pracovník obsluhy dobývacích a raziacich strojov
Vodič banskej bezkoľajovej mechanizácie (BBM)
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
8111 - Baníci a lamači
SK ISCO-08
8111002 - Baník, strojník
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Baník, lamač

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológie hlbinného dobývania a razenia
Špecifikácia:
Vrátane technológie práce raziča - baníka.
3
technológie trhacích prác
3
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Špecifikácia:
Vrátane všeobecných zásad a postupov starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky.
3
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Špecifikácia:
Vrátane zariadení banskej bezkoľajovej mechanizácie.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
technológia vrtných prác
3
pracovné prostredie a pracovné podmienky
3
doprava v podzemí a na povrchu
Špecifikácia:
Vrátane dopravného poriadku v bani.
3
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
3
zásady vedenia technickej dokumentácie
3
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
Špecifikácia:
Vrátane strojárskych noriem.
3
prípravné práce v podzemí
3
spôsoby a postupy práce strojníka banských bezkoľajových zariadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
realizácia prípravných prác v podzemí
3
vedenie dokumentácie podľa príslušných banských predpisov
3
obsluha zariadení na dopravu rúbaniny, materiálu a osôb
3
riadenie a obsluha ťažobných strojov a zariadení v bani
Špecifikácia:
Banských dobývacích, raziacich, vŕtacích, nakladacích strojov, banskej bezkoľajovej mechanizácie, prepravníkových nakladačov a zakladacích veľkostrojov.
3
kontrola technického stavu banských zariadení
3
manipulácia s vrtným náradím na pracovnej plošine pri vŕtaní, zapúšťaní
3
ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch ťažobných a banských zariadení a strojov
3
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.