Baník, strojník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Baník, strojník Baník, strojník riadi chod dobývacieho alebo raziaceho stroja pri hlbinnej ťažbe nerastných surovín. Obsluhuje banskú mechanizovanú výstuž, prepravné zariadenia suroviny a iné banské bezkoľajové mechanizmy. Riadi elektrohydraulické vrtné súpravy, nakladá, zaváža a vyváža rúbaninu, resp. základku. Zabezpečuje priamo alebo diaľkovo ovládané strojnotechnologické zariadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1646/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Preukaz o oprávnení na obsluhu stavebných strojov (strojnícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (§ 2)

Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
Poznámka: V prípade obsluhy prepravníkov.


Osvedčenie o absolvovaní zácviku a skúšky na samostatnú obsluhu dobývacieho alebo raziaceho stroja a banského bezkoľajového stroja podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 225 ods. 3)
Poznámka: Pre potreby obsluhy banskej bezkoľajovej mechanizácie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
8111
SK ISCO-08
8111002
ESCO
2511
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,C23
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,C23
Príslušnosť k povolaniu
8111002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vrátane technológie práce raziča - baníka.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vrtných prác
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vrátane zariadení banskej bezkoľajovej mechanizácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vrátane všeobecných zásad a postupov starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky.
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vrátane strojárskych noriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
prípravné práce v podzemí
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy práce strojníka banských bezkoľajových zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
doprava v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Vrátane dopravného poriadku v bani.
Perspektíva: Aktuálna
3
diaľkovo ovládané stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Centrálne diaľkovo ovládané technologické zariadenia - čerpacie stanice, ventilátorovne,
diaľkové ovládanie strojov a mechanizmov.
Perspektíva: Aktuálna
3
baníctvo
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Základy baníctva.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola technického stavu banských zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie dokumentácie podľa príslušných banských predpisov
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia prípravných prác v podzemí
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch ťažobných a banských zariadení a strojov
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s vrtným náradím na pracovnej plošine pri vŕtaní, zapúšťaní
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie strojov joystickmi
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Napr. vrtné vozy, ramovacie stroje a do budúcna diaľkovo ovládané stroje.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na dopravu rúbaniny, materiálu a osôb
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie a obsluha ťažobných strojov a zariadení v bani
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Banských dobývacích, raziacich, vŕtacích, nakladacích strojov, banskej bezkoľajovej mechanizácie, prepravníkových nakladačov a zakladacích veľkostrojov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?