Baník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Baník

Baník ťaží nerastné suroviny, razí banské diela, vykonáva banskú údržbu, zabezpečuje banskú dopravu, vetranie, stará sa o bezpečnosť, vybavovanie a likvidáciu banských pracovísk.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Robotník v bani
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8111 - Baníci a lamači
SK ISCO-08 8111001 - Baník
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu Baník, lamač

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológie hlbinného dobývania a razenia
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
 • stupeň EKR 3 metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
 • stupeň EKR 3 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
  Špecifikácia:
  Technológia práce banských mechanizmov.
 • stupeň EKR 3 technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
 • stupeň EKR 3 technológie trhacích prác
 • stupeň EKR 3 metódy odvodňovania v bani

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha banských raziacich, dobývacích, hĺbiacich a nakladacích strojov a dopravných zariadení
 • stupeň EKR 3 banícke práce pri dobývaní, razení a hĺbení banských diel
  Špecifikácia:
  Ťažba, vystužovanie, vystrojovanie, zakladanie vydobytých priestorov a pod.
 • stupeň EKR 3 stavba bezpečnostných stien a hrádzí v baniach
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy banských diel
  Špecifikácia:
  Pribierka počvy a bokov banského diela, výmena výstuže.
 • stupeň EKR 3 údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
 • stupeň EKR 3 obsluha odvetrávacích zariadení v podzemí
 • stupeň EKR 3 príprava a uskutočňovanie trhacích prác podľa technologického postupu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie