Montážny pracovník vo výrobe obuvi

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Montážny pracovník vo výrobe obuvi Montážny pracovník vo výrobe obuvi montuje obuv podľa presne stanovených postupov. Prevažne ručne alebo s použitím príslušných prípravkov, náradia a zariadení umiestňuje, zostavuje, spája a montuje zvršky obuvi s podošvami a s inými komponentmi na finálne produkty a kontroluje, čistí alebo ich balí. Taktiež ako obsluha špeciálnych strojov a zariadení zabezpečuje úpravu komponentov a polotovarov pred samotnou montážou obuvi. Súčasťou práce sú aj manuálne činnosti bez nároku na špecifickú kvalifikáciu. Pri práci využíva pracovník inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s výrobou obuvi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
1644/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8219
SK ISCO-08
8219002
ESCO
2653
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
8219002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby gumárenských výrobkov
Príznak: Sektorová (7) ?
Špecifikácia: Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Druhy, vlastnosti, chyby.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Postupy pri montáži obuvi, vrátane strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv obuvi a koženej galantérie
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vývojové trendy technologických postupov a nových materiálov s ohľadom na najnovšie poznatky technického rozvoja a výskumnej činnosti v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy konečnej úpravy obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia a pracovné postupy pri výrobe obuvníckych komponentov a polotovarov
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Technológia výroby komponentov a polotovarov pre obuvnícku výrobu - zvrškové a spodkové komponenty a polotovary.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy spájania spodkových a zvrškových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy nastavovania, ošetrovania a základnej údržby strojov a zariadení vo vysekávacej dielni
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy kontroly a opravy chýb obuvi a výrobkov z kože
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Kontrola kvality montážnych operácií, opraviteľné vady a postupy opráv.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia lepenia, materiály a úprava povrchov pred lepením
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická a výrobná dokumentácia pri montážnych operáciách v rámci výroby obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ekologické aspekty výroby obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
práca s výrobnou a technickou dokumentáciou pri montážnych operáciách v rámci výroby obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia inovatívnych technológií v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
napínanie častí zvrškových dielcov obuvi na kopytá
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
finalizácia hotovej obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Vkladanie stielok, šnúrok, výplní, aplikácia ozdobných prvkov, značenie, piktogramy, balenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a úprava styčných plôch zvrškovej a spodkovej časti obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Značenie, brúsenie, frézovanie, nanášanie a aktivácia lepidla.
Perspektíva: Aktuálna
3
pripevňovanie medzipodošiev, podošiev, podpätkov k zvrškovej časti
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Strojné prišívanie alebo prešívanie, prilepenie, tepelné natavenie, zalisovanie, pribíjanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a úprava spodkových častí obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Frézovanie, obrusovanie tvaru a obvodov podošiev a podpätkov, príprava styčných plôch, dofarbenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
výber, zhotovenie, tvarovanie a zapracovanie vystužovacích dielcov a súčastí do obuvníckych a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava vzhľadu obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Aplikácia povrchovej úpravy, leštenie, špeciálna úprava.
Perspektíva: Aktuálna
3
oprava obuvi, koženej galantérie, úprava vzhľadu opraveného výrobku
Príznak: Sektorová (24) ?
Špecifikácia: Oprava vád obuvi po montážnych operáciách.
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a základná údržba strojov a zariadení vo vysekávacej dielni na výrobu komponentov obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
lisovanie gumovej obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, nastavenie a obsluha kožiarskych a obuvníckych strojov a zariadení podľa výrobného predpisu
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spájanie spodkových a zvrškových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Špecifikácia: Drásanie napínacej záložky, úprava podošiev, lepenie a zalisovanie podošiev, príprava a pripájanie podpätkov (lepenie, pribíjanie).
Perspektíva: Aktuálna
3
kosenie krajov, prehýbanie a lemovanie zvrškových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárne využívanie surovín, materiálov a energií pri výrobe obuvi
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
práca so zobrazovacími jednotkami pri obsluhe robotických zariadení
Príznak: Sektorová (4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?