Strojník ťažného stroja v bani

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojník ťažného stroja v bani

Strojník ťažného stroja v bani obsluhuje ťažný stroj pri doprave vyťaženej rúbaniny z bane na povrch. Dopravuje materiál pre potreby banskej prevádzky z povrchu do bane a dopravuje zamestnancov do podzemia a z podzemia v zmysle stanoveného harmonogramu. Podieľa sa na základnej údržbe ťažného stroja.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Operátor ťažného stroja v bani
Strojník banských zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Úprava Slovenského banského úradu č. 5/1983 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri zvislej doprave a chôdzi v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy v znení neskorších úprav Slovenského banského úradu
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
Úprava Slovenského banského úradu č. 5/1983 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri zvislej doprave a chôdzi v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy v znení neskorších úprav Slovenského banského úradu
ISCO-08 8111 - Baníci a lamači
SK ISCO-08 8111003 - Strojník ťažného stroja v bani
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Príslušnosť k povolaniu Baník, lamač

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia práce strojníka ťažobného stroja
 • stupeň EKR 3 zásady vedenia technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v baníctve
 • stupeň EKR 3 spôsoby dopravy pracovníkov
  Špecifikácia:
  Do podzemia a z podzemia.
 • stupeň EKR 3 metódy starostlivosti o dopravné zariadenia
  Špecifikácia:
  V baníctve.
 • stupeň EKR 3 spôsoby posudzovania a sledovania správneho chodu a režimu ťažného stroja
 • stupeň EKR 3 predpisy a pravidlá na obsluhu vyhradených technických zariadení pri zvislej doprave
 • stupeň EKR 3 spôsoby riadenia ťažného stroja
  Špecifikácia:
  Podľa harmonogramu dopravy.
 • stupeň EKR 3 dopravný poriadok v bani
 • stupeň EKR 3 druhy ťažobných zariadení
 • stupeň EKR 3 spôsoby starostlivosti o strojné zariadenie v bani

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 kontrola ťažného zariadenia v stanovenom rozsahu
  Špecifikácia:
  Denné vykonávanie prehliadok.
 • stupeň EKR 3 vykonávanie jednoduchých údržbárskych činností na ťažných zariadeniach
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení (vrátane manipulácie) v zmysle prevádzkových a bezpečnostných predpisov
  Špecifikácia:
  Obsluhuje stroje a zariadenia banských prevádzok.
 • stupeň EKR 3 kontrola funkčnosti brzdného systému a zabezpečovacích zariadení
 • stupeň EKR 3 ovládanie návestných a signalizačných zariadení, reagovanie na signály
  Špecifikácia:
  V bani.
 • stupeň EKR 3 vykonávanie zápisov do knihy prehliadok ťažného stroja
 • stupeň EKR 3 sledovanie správneho chodu a režimu ťažného zariadenia, dodržiavania rýchlosti, rozjazdu a zastavenia stroja
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie BOZP, práca s protipožiarnymi zariadeniami a hasiacimi prístrojmi
 • stupeň EKR 3 vykonávanie zaisťovacích a skúšobných jázd dopravných zariadení
  Špecifikácia:
  Vykonáva sa podľa potreby.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie v zmysle úpravy Slovenského banského úradu č. 5/1983 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri zvislej doprave a chôdzi v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy v znení neskorších úprav Slovenského banského úradu viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie