Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe

Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe vykonáva jednoduché prípravné, dokončovacie, údržbárske, manipulačné alebo rutinné obslužné práce pri zabezpečení výroby, prípadne pri preprave a skladovaní surovín, polotovarov a tovaru vo výrobe textilu, konfekcie alebo odevov. Pracuje prevažne ručne, s využitím ručného náradia alebo malej mechanizácie.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Manipulačný pracovník
Obslužný pracovník
Robotník textilnej a odevnej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08 9329002 - Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 textilné technológie, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 1 textilné materiály a produkty
 • stupeň EKR 1 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygiena práce a pracovného prostredia, protipožiarna ochrana a používanie ochranných pracovných pomôcok
 • stupeň EKR 1 technika a technológia ručného a strojového šitia
 • stupeň EKR 1 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 1 pomôcky a náradie v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 1 tovaroznalectvo textilu, kože a odevov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 1 pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 1 dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve
 • stupeň EKR 1 nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
  Špecifikácia:
  v textilnej a odevnej výrobe
 • stupeň EKR 1 triedenie a uskladňovanie textilných surovín, materiálov, polotovarov a hotových výrobkov
 • stupeň EKR 1 obsluha jednoduchých textilných strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie