Lamač

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lamač

Lamač dobýva, razí horizontálne a vertikálne banské diela, vykonáva vŕtacie práce v podzemí, obsluhuje a udržiava raziacu plošinu, banské koľajové a bezkoľajové mechanizmy.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Lamač pri ťažbe nerastných surovín
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8111 - Baníci a lamači
SK ISCO-08 8111004 - Lamač
Divízia SK NACE Rev. 2 Iná ťažba a dobývanie
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Baník, lamač

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológie hlbinného dobývania a razenia
 • stupeň EKR 3 výbušniny, trhaviny a pyrotechnické výrobky
 • stupeň EKR 3 technológia práce strojníka dobývacích strojov
 • stupeň EKR 3 technológia práce vodiča banských mechanizmov
 • stupeň EKR 3 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 3 technológia práce strojníka vrtných súprav
 • stupeň EKR 3 technológie trhacích prác
 • stupeň EKR 2 technológia práce skladníka banských trhavín
 • stupeň EKR 2 metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
 • stupeň EKR 2 elektrotechnické zariadenia v baniach
 • stupeň EKR 2 točivé stroje vzduchotechnických zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení na dopravu rúbaniny, materiálu a osôb
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení na vykonávanie trhacích prác
 • stupeň EKR 3 zostavovanie a inštalácia odpaľovacieho vedenia a zariadenia pri trhacích prácach
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy banských diel
  Špecifikácia:
  Pribierka počvy (spodná časť banského diela) a bokov banského diela, výmena výstuže.
 • stupeň EKR 3 obsluha banských raziacich, dobývacích, hĺbiacich a nakladacích strojov a dopravných zariadení
 • stupeň EKR 3 údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
 • stupeň EKR 3 razenie horizontálnych a vertikálnych banských diel
 • stupeň EKR 2 obsluha odvetrávacích zariadení v podzemí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Vykonávanie trhacích prác - oprávnenie strelmajstra (vek 21 rokov) podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (§ 35 ods. 1 písm. a)
 • Osvedčenie o absolvovaní zácviku a skúšky na samostatnú obsluhu dobývacieho alebo raziaceho stroja a banského bezkoľajového stroja podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 225 ods. 3)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • STN 26 8805, STN ISO 3691 + amd 1

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie