Vodič banskej lokomotívy

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vodič banskej lokomotívy

Vodič banskej lokomotívy obsluhuje banské úzkorozchodné alebo podvesné lokomotívy, zabezpečuje prepravu surovín, materiálov a zamestnancov do podzemia a z podzemia.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Lokomotivár
Mašinkár
Rušňovodič banskej lokomotívy
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: neuvedené
Právny predpis:
Absolvovanie povinnej odbornej praxe podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 225 ods. 4)
ISCO-08 8311 - Rušňovodiči
SK ISCO-08 8311002 - Vodič banskej lokomotívy
Divízia SK NACE Rev. 2 Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Rušňovodič

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 technológia práce dopravára banských koľajových vozidiel
 • stupeň EKR 3 technológia práce rušňovodiča banskej dopravy
 • stupeň EKR 3 doprava v podzemí a na povrchu
 • stupeň EKR 3 zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
 • stupeň EKR 2 technológia opráv a nastavovania koľajových vozidiel
 • stupeň EKR 2 jednotlivé časti koľajových vozidiel
 • stupeň EKR 2 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 2 technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení na dopravu rúbaniny, materiálu a osôb
 • stupeň EKR 3 posun koľajových vozidiel
 • stupeň EKR 2 údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
  Špecifikácia:
  vrátane opravy jednoduchých banských strojov, strojných zariadení a dopravných tratí
 • stupeň EKR 2 bežná údržba dráhových vozidiel, strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o absolvovaní zácviku a skúšky vodiča banskej lokomotívy podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 225 ods. 4)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie