Pomocný lamač

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný lamač

Pomocný lamač pripravuje banské pracoviská a banskú mechanizáciu na činnosť, čistí banské diela, vykonáva ručné ramovanie pracovísk a ostatné pomocné banské práce.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9311 - Pomocní pracovníci v ťažobnom priemysle
SK ISCO-08 9311003 - Pomocný lámač
Divízia SK NACE Rev. 2 Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v ťažbe

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 2 točivé stroje vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 2 metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
 • stupeň EKR 2 technológie hlbinného dobývania a razenia
 • stupeň EKR 2 výbušniny, trhaviny a pyrotechnické výrobky
 • stupeň EKR 2 technológia práce strojníka banských zariadení
 • stupeň EKR 2 vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
 • stupeň EKR 2 technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 ošetrovanie, nastavovanie a údržba ťažných strojov a vrtov na banské práce
 • stupeň EKR 2 údržba a opravy banských diel
  Špecifikácia:
  Pribierka počvy (spodná časť banského diela) a bokov banského diela, výmena výstuže.
 • stupeň EKR 2 údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
 • stupeň EKR 2 obsluha banských raziacich, dobývacích, hĺbiacich a nakladacích strojov a dopravných zariadení
 • stupeň EKR 2 obsluha vŕtacích, pribierkových a ďalších banských strojov
 • stupeň EKR 2 obsluha zariadení na vykonávanie trhacích prác
 • stupeň EKR 2 ťahanie náradia a sťahovanie vrtných súprav
 • stupeň EKR 2 manipulácia s vrtným náradím na pracovnej plošine pri vŕtaní, zapúšťaní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Osvedčenie o absolvovaní zácviku a skúšky na samostatnú obsluhu dobývacieho alebo raziaceho stroja a banského bezkoľajového stroja podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 225 ods. 3)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • napr. STN 26 8805, STN ISO 3691 + amd 1

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie