Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok

Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok obsluhuje vetracie zariadenia, vykonáva manipulačné práce na povrchu bane a realizuje údržbárske, malé opravárenské a rôzne obslužné činnosti na zariadeniach na povrchu banských prevádzok.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9311 - Pomocní pracovníci v ťažobnom priemysle
SK ISCO-08 9311002 - Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok
Divízia SK NACE Rev. 2 Pomocné činnosti pri ťažbe
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v ťažbe

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 2 technológia práce strojníka banských zariadení
 • stupeň EKR 2 metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
 • stupeň EKR 2 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 2 točivé stroje vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 2 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 2 technológia povrchového dobývania
 • stupeň EKR 2 technológia práce baníka povrchovej ťažby
 • stupeň EKR 2 vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
 • stupeň EKR 1 technológie hlbinného dobývania a razenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 ručná doprava a príprava ťažby a materiálu na povrchu banských prevádzok
 • stupeň EKR 2 obsluha strojov a zariadení na povrchu banských prevádzok
  Špecifikácia:
  Napr. ventilátorov, pásových dopravníkov, kontrolných staníc.
 • stupeň EKR 2 údržba a opravy jednoduchých banských strojov, strojných zariadení, dopravných tratí a ostatného zariadenia na povrchu banskej prevádzky
  Špecifikácia:
  Napr. banských lámp, kúpeľní.
 • stupeň EKR 2 údržba úpravárenských strojov a zariadení v úpravni nerastných surovín
  Špecifikácia:
  ide o údržbu jednoduchých úpravárenských strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 meranie prašnosti, identifikácia porúch indikátorov a detektorov plynu a spracovanie vzoriek podľa stanoveného normatívu na povrchu banských prevádzok
 • stupeň EKR 2 obsluha banských vozíkov v staniciach lanoviek a reťazoviek na dopravu ťaživa, materiálov a osôb na povrchu banských prevádzok
  Špecifikácia:
  Ťaživo - vyťažená nerastná surovina.
 • stupeň EKR 2 obsluha pomocných vrát pri hĺbení, prehlbovaní a rekonštrukcii zvislých diel na banskom pracovisku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie