Pomocný pracovník v bani

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník v bani

Pomocný pracovník v bani vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri ťažbe nerastných surovín v podzemí bane.

Sektorová rada Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Alternatívne názvy Pomocný robotník
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9311 - Pomocní pracovníci v ťažobnom priemysle
SK ISCO-08 9311001 - Pomocný pracovník v bani
Divízia SK NACE Rev. 2 Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v ťažbe

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 technológie hlbinného dobývania a razenia
 • stupeň EKR 2 technológia práce skladníka banských trhavín
 • stupeň EKR 2 strojníctvo, banské stroje a zariadenia
 • stupeň EKR 2 technológia vrtných prác
 • stupeň EKR 2 technológie trhacích prác
 • stupeň EKR 2 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 2 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 2 výbušniny, trhaviny a pyrotechnické výrobky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 obsluha banských raziacich, dobývacích, hĺbiacich a nakladacích strojov a dopravných zariadení
 • stupeň EKR 2 obsluha vŕtacích, pribierkových a ďalších banských strojov
 • stupeň EKR 2 príprava a uskutočňovanie trhacích prác podľa technologického postupu
 • stupeň EKR 2 zabezpečovanie prevádzky banských klimatizácií
 • stupeň EKR 2 údržba a opravy banských diel
  Špecifikácia:
  Pribierka počvy (spodná časť banského diela) a bokov banského diela, výmena výstuže.
 • stupeň EKR 2 údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie