Pomocný pracovník v bani

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník v bani Pomocný pracovník v bani vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce pri ťažbe nerastných surovín v podzemí bane. Ďalej vykonáva bežné kontrolné činnosti, vedie dokumentáciu podľa príslušných predpisov, vyhodnocuje podmienky pracovného prostredia. Zhotovuje rôzne tesárske výrobky a vykonáva montáž a demontáž lešení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1636/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Alternatívne názvy
SK Pomocný robotník
Požadovaný stupeň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9311
SK ISCO-08
9311001
ESCO
2885
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,B09
CPA 2015
B05,B07,B08,B09
Príslušnosť k povolaniu
9311001

Kompetencie

3
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia tesárskych prác
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy stavebných lešení
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vrtných prác
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie trhacích prác
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výbušniny, trhaviny a pyrotechnické výrobky
Príznak: Sektorová (7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a výmena mazadiel, čistiacich a chladiacich kvapalín
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zámočnícke práce
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž tesárskych debnení
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba strojov a zariadení, náradia a súčiastok
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a opravy banských diel
Príznak: Sektorová (2) ?
Špecifikácia: Pribierka počvy (spodná časť banského diela) a bokov banského diela, výmena výstuže.
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a uskutočňovanie trhacích prác podľa technologického postupu
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha vŕtacích, pribierkových a ďalších banských strojov
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha banských raziacich, dobývacích, hĺbiacich a nakladacích strojov a dopravných zariadení
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie prevádzky banských klimatizácií
Príznak: Sektorová (2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.